Zgrada Opcine

Dana 08. travnja 2019. godine u vijećnici Općine Blato održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

  1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2018. godinu;
  2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2018.  godinu;
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak za financiranje kapitalnog projekta sanacije lukobrana u luci Prigradica;
  4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2018. godini;
  5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2018. godini;
  6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog i prometnog redarstva  za 2018. godinu;
  7. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao skupno priznanje doc. dr.sc. Igoru Borziću i Ani Mariji Eterović Borzić, dipl. arheologinji;
  8. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog  grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje gosp. Ivanu Maruni;
  9. Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao skupno priznanje Etno zbirci Barilo;
  10. Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Ivanu Vojvodiću, dipl.iur.

Na  sjednici je većinom glasova izglasan Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna Općine Blato za 2018. godinu. Ukupno ostvareni proračunski prihodi sa primicima u 2018. godini iznose 28.800.982,92 kuna, što u odnosu na zadnje Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu predstavlja ostvarenje  od 95,17 %, dok ukupno izvršeni rashodi sa izdacima iznose 29.254.014,00 kuna, što predstavlja 92,54% proračunom planiranih rashoda. U 2018. godini  zabilježen je manjak prihoda nad rashodima  u visini od 453.031,59 kuna, dok preneseni višak iz ranijih godina iznosi 1.351.630,27 kuna. Stoga, višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 898.598,68 kuna. U kategoriji općinskih poreza zabilježen je značajan rast u odnosu na prošlu godinu u visini od  1.762.700,00 kuna (31%). Povećanje se prije svega odnosi na veću realizaciju poreza na dohodak u visini od 1.298.243,72 kune (33,76%), temeljem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u primjeni od 1.1.2018. godine, kojim se općinama, gradovima i županijama sredstva od poreza na dohodak raspoređuju u udjelu od 17%, temeljem sredstava fiskalnog izravnanja, sa ciljem postizanja jedinstvene raspodjele prihoda od poreza na dohodak  na sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U odnosu na 2017. godinu, zabilježena je i bolja realizacija prihoda od poreza na imovinu za 29,50%, što je rezultat povećanja ostvarenja poreza na promet nekretnina za čak 56,49% (u apsolutnom iznosu 584.809,03 kuna), koji je pokazatelj povoljne situacije na tržištu nekretnina, dok je nešto manja realizacija poreza na kuće za odmor za 13,45% u odnosu na 2017. godinu.

Osim toga, u odnosu na 2017. godinu, zabilježeno je i značajno povećanje potpora, temeljem povećanih ulaganja u 2018. godini, kao i odobrenih natječaja, što se prije svega odnosi na projekt sanacije deponija Sitnica, koji se većim dijelom financira iz darovnice Svjetske banke te manjim dijelom sredstvima Fonda za zaštitu okoliša te projekta izgradnje galerije, koji je realiziran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja.

Redovne aktivnosti koje podrazumijevaju rad općinske uprave, financiranje proračunskih korisnika, komunalnih usluga, udruga u športu i kulturi, te socijalnu skrb izvršavane su u skladu sa planiranim vrijednostima.

Većinom glasova prihvaćeno je i Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2018. godinu koje se temelji na realizaciji Programa rada Općine Blato za 2018. godinu. Za Program gospodarskog razvitka Općine Blato za 2018. godinu ukupno je izdvojeno 845.186,67 kuna, od čega je za mjeru Program poticanja zapošljavanja izdvojeno 140.889,79 kune, a za Potpore u obogaćivanju turističke ponude 213.671,74 kune. Za Program kapitalnih  infrastrukturnih ulaganja na području općine Blato u 2018. godini, koji obuhvaća 22 kapitalna projekta koje je Općina Blato realizirala u protekloj godini ili se njihova realizacija nastavlja u tekućoj godini, ukupno je izdvojeno 19.007.624,76 kuna od čega je najznačajniji projekt Sanacija deponija Sitnica za kojeg je u 2018. godini izdvojeno 16.890.842,03 kuna. Za Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog  zemljišta na području općine Blato  za  2018. godinu ukupno je izdvojeno 2.834.866,36 kuna. Za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi u 2018. godini izdvojeno je 1.071.867,18 kn, za realizaciju Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju 1.063.244,82 kn, za realizaciju Programa javnih potreba u sportu 715.207,69 kn i za realizaciju Programa zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato u 2018. godini  izdvojeno je  1.337.089,00 kn.

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izmjeni Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak za financiranje kapitalnog projekta sanacije lukobrana u luci Prigradica kojom se mijenja izvorna Odluka na način da se dinamika trošenja sredstava pomiče za 2019. godinu, kad i započinje  realizacija projekta.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2018. godini. Tako je naplata poreza na kuću za odmor realizirana 81,21 %, a  poreza na korištenje javnih površina 51,66%. Ostvareni prihod temeljem poreza na potrošnju u 2018. godini iznosi 99.191,15 kn. Vijećnici su također prihvatili Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne  naknade i  komunalnog doprinosa u 2018. godini. Naplata komunalne naknade realizirana je  76,85 %, a  komunalnog doprinosa 60,88%. Iz priloženih Izvješća vidljivo je kako je svake godine potrebno provoditi  postupak pisilne naplate kako bi se poboljšala učinkovitost naplate potraživanja.

Prihvaćeno je i Izvješće o radu komunalno/prometnog redarstva  za  2018. godinu kojim su obuhvaćene aktivnosti komunalnog redarstva na održavanju čistoće, kulturnog izgleda i uređenja naselja, održavanja javno prometnih površina, racionalnog postupanja s otpadnim stvarima te pridržavanja propisanog načina kod izvođenja građevinskih radova na području općine Blato sukladno Odluci o komunalnom redu (Sl.gl. Općine Blato 09/09), te aktivnosti prometnog redarstva temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Na  kraju  sjednice  Općinsko  vijeće,  na   prijedlog Odbora  za  društvene  djelatnosti, jednoglasno je donijelo slijedeće zaključke o  dodjeli  javnih   priznanja   Općine   Blato:

Srebrni grb Općine Blato kao  skupno priznanje dodjeljuje se doc. dr.sc. Igoru Borziću i Ani Mariji Eterović Borzić, dipl. arheologinji  kao znak priznanja i zahvalnosti za uloženi rad u istraživanju, promicanju i predstavljanju starije baštine Općine Blato.

Srebrni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodjeljuje se  gosp. Ivanu Maruni kao znak priznanja i zahvalnosti za uloženi trud u promicanju i valorizaciji života i djela akademske slikarice Nataše Cetinić, koji je ostvario u producentskom radu na izdavanju Monografije Nataše Cetinić, slikarice mediterana.

Zlatni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodjeljuje se Etno zbirci Barilo kao znak priznanja i zahvalnosti za utemeljenje zbirke, skupljanje, čuvanje i prezentiranje etnografske građe i baštine Blata te za obogaćivanje kulturne i turističke ponude. Etno zbirka Barilo svojim radom i vrijednostima promiče ugled Blata i ostvarila je status kulturnog dobra Republike Hrvatske te postala nezaobilazni dio blatskog identiteta i memorije.

Zaključak o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodjeljuje se Ivanu Vojvodiću, dipl. iur. iz Blata kao znak zahvalnosti i priznanja za nesebičan dugogodišnji rad u svim segmentima života u Blatu, za njegov doprinos u radu  Narodne glazbe Blato gdje je ostavio neizbrisiv trag tijekom 36 godina vođenja Glazbe kao predsjednik, za očuvanje opstojnosti glazbe, popularizacije glazbe, ostvarivanja zavidnih organizacijskih nastupa i prezentacije Blata u zemlji i inozemstvu.

Sukladno odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine Blato, javna priznanja dodijelit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća  povodom Dana Općine Blato 27. travnja 2019. godine.


Ispis