Zgrada Opcine

 

Dana 27. veljače 2019. godine u vijećnici Općine Blato održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

  1. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu;
  2. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi;
  3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade;
  4. Prijedlog Odluke o odobravanju otkupa zemljišta za privremeno odlaganje građevinskog otpada i izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad;
  5. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina.

Općinsko vijeće donijelo je  većinom glasova Odluku o komunalnom doprinosu, sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18 i 110/18). Ovom Odlukom utvrđuje se obveza plaćanja komunalnog doprinosa na području Općine Blato i to zone na području Općine Blato, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama Općine Blato, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa i opći uvjeti  i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. Vijeće je Ovom Odlukom prihvatilo i jedan od predloženih amandmana Kluba vijećnika HDZ-a kojim se stanovnici Općine Blato, koji namjeravaju rekonstruirati stare kamene kuće na području mjesta Blata, oslobađaju u potpunosti od plaćanja komunalnog doprinosa.

Sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je Odluku o komunalnoj naknadi. Odlukom se utvrđuju uvjeti za plaćanje komunalne naknade u Općini Blato,  naselja u Općini Blato u kojima se naplaćuje komunalna naknada, područja zona u Općini Blato, koeficijent zona (Kz) za pojedine zone, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rokovi plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za Općinu Blato koje se u potpunosti ili djelomično, oslobađaju od plaćanja komunalne naknade i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. Vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluku o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade.

U nastavku sjednice Vijeće je većinom glasova donijelo Odluku o odobravanju otkupa zemljišta za privremeno odlaganje građevinskog otpada i izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad kojom se odobrava otkup zemljišta kao dio sustava za gospodarenje otpadom Općina Blato i Vela Luka. Prema Odluci Općina Blato će, zajedno s Općinom Vela Luka, kupiti, svaka za 1/2 idealnog dijela, nekretnine označene kao u cijelosti čest. zem. 10641,11531, 11532, 11534, 11535 i čest.zgr. 882 k.o. Blato u naravi poljoprivredno zemljište ukupne površine 22.738 m2 i građevina s pripadajućom terasom i dvije cisterne. Kupoprodajna cijena određena procjenom navedenih nekretnina iznosi 274.168,00 kn za 1/2 dijela koji otkupljuje Općina Blato.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o zamjeni nekretnina. Odlukom o zamjeni nekretnina će Općina Blato, sukladno Sporazumu o sufinanciranju troškova sanacije komunalnog otpada „Sitnica“, zamijeniti 1/2 dijela čest. zemlje 11571/1 Z.U. 4790 K.O. Blato za 1/2 dijela čest zemlje 11588/11 Z.U. 6107 K.O. Vela Luka, obje u naravi dio odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“, tako da će po zamjeni, Općina Blato i Općina Vela Luka biti uknjižene u jednakom omjeru na odlagalište komunalnog otpada "Sitnica".


Ispis