Zgrada Opcine

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i raspisanog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato za radno mjesto Referent – komunalni redar, objavljenog u “Narodnim novinama” broj 81/20, dana 15 07. 2020. godine, na web stranici objavljuje se

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA, PODACI O PLAĆI, SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 1. Opis poslova radnog mjesta – Referent – komunalni redar
 • Kontrola nad komunalnim objektima, uređajima, te svim javnim površinama Općine,
 • Određuje obustavu radova koji se izvode u suprotnosti s propisima, do konačne odluke nadležnog organa,
 • Zabranjuje upotrebu neispravnog komunalnog objekta, uređaja i slično i upotrebu prostora dok se ne uklone nedostaci,
 • Naređuje odgovarajuće hitne privremene mjere za zaštitu sigurnosti ljudi ili imovine odnosno mjere za sprečavanje štete,
 • Rješenjem naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
 • Prikuplja podatke za razrez općinskih poreza i komunalne naknade,
 • Izrađuje izvješća i analize za Općinskog načelnika,
 • Podnosi prekršajnom sudu zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka,
 • Sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja,
 • Određuje uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja koji su postavljeni bez odobrenja, protivno odobrenju, odnosno suprotno odredbama o komunalnom redu,
 • Poduzima i druge mjere i radnje za koje je ovlašten Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Odlukom o komunalnom redu i Odlukom o komunalnom redarstvu Općine Blato
 • Nabavka uredskog i drugog materijala,
 • Obavlja poslove nadzora sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji,
 • Naređuje poduzimanje mjera sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji,
 • Obavlja poslove nadzora nad provedbom propisa o držanju kućnih ljubimaca,
 • Obavlja poslove nadzora nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga općine Blato,
 • Obavlja poslove nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita od buke u djelokrugu općine Blato,
 • Poduzima i druge mjere i radnje za koje je ovlašten Zakonom o poljoprivrednom zemljištu,
 • Drugi poslovi po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika Upravnog odjela koji odgovaraju ovom radnom mjestu.
 1. Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), plaću službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećanog za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta Referent – komunalni redar utvrđen je sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 9/19 i 5/20) i iznosi 1,61. Osnovica za obračun plaće utvrđena Odlukom o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 5/19).

 1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata

Obuhvaćapisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Pisano se testiranje sastoji od dva dijela. Za svaki dio se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Općine Blato (www.blato.hr) i na oglasnoj ploči Općine Blato, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 1. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Prvi dio

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

Drugi dio

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18)

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri.
Za kandidata koji ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
 • razgovarati s ostalim kandidatima
 • niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Maksimalno ostvariv broj bodova na pismenoj provjeri (testiranju) je 20.  Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 10 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Nakon razgovora – intervjua maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 30.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervju.
Povjerenstvo za izbor kandidata dostavlja pročelniku Upravnog odjela Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik Upravnog odjela Općine Blato donosi Odluku o odabiru, koja će biti dostavljena svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji su pristupili provjeri znanja.


Ispis