Upu Sj Ob 2021

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18; dalje: ZZO), članka 29. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17; dalje: Uredba), članka 92. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 2/21) te mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA: 351-01/20-01/48, URBROJ: 2117/1-09/2-20-02, od 6. srpnja 2020.), Općinski načelnik Općine Blato  24. svibnja 2021. godine donio je

ODLUKU

o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Sjeverna obala 1“ na okoliš

I. NAZIV NADLEŽNOG TIJELA

Članak 1.

(1) Prema članku 29., stavcima 1. i 2. te članku 5., stavku 4. Uredbe, ovu Odluku o početku postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Sjeverna obala 1“ na okoliš (dalje: Odluka) donosi općinski načelnik Općine Blato (dalje: Nadležno tijelo).

(2) Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Sjeverna obala 1“ na okoliš, Nadležno tijelo će donijeti odgovarajući akt sukladno članku 31. Uredbe. 

(3) Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja „Sjeverna obala 1“ je Jedinstveni upravni odjel Općine Blato.

II. NAZIV STRATEGIJE, PLANA ODNOSNO PROGRAMA

Članak 2.

(1) Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana odnosno programa na okoliš provodi se za postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja „Sjeverna obala 1“ (dalje: Plan).

(2) Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš (dalje: Postupak) sukladno članku 33. Uredbe provodi se prije donošenja odluke o izradi Plana.

III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

(1) Osnovni razlozi za izradu i donošenje Plana su:

(a) gospodarski, razvojni i drugi društveni procesi na području Općine Blato opravdavaju potrebu izrade Plana

(b) izrada Plana omogućit će svrhovitu i racionalnu realizaciju stambenih, gospodarskih i pratećih sadržaja unutar obuhvata Plana

(c) otklanjanje pojedinih ograničenja koja proizlaze iz važećih prostornoplanskih rješenja uočenih u provedbi, a koje otklanjanje je od interesa za poboljšanje uvjeta života i razvoj gospodarstva u obuhvatu Plana što posebice uključuje reviziju prometnog rješenja i pojedinih urbanističkih parametara, kao i preispitivanje namjene pojedinih površina

(d) primjenu rješenja prostornih planova šireg područja ili više razine donesenih ili noveliranih u prethodnom vremenskom periodu

(e) razmatranje te moguće prihvaćanje prijedloga odnosno inicijativa za izradu i Plana zaprimljenih do početka ovog postupka, a sve u skladu s ograničenjima koja proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), prostornih planova više razine ili šireg područja (prostornog plana županije odnosno prostornog plana uređenja općine), posebnih propisa, zahtjeva javnopravnih tijela te ciljeva i polazišta Plana.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 4.

(1) Ciljevi i programska polazišta Plana su sljedeći:

(a) utvrditi uvjete provedbe zahvata u prostoru

(b) omogućiti plansku izgradnju stambene i drugih namjena tj. sadržaja naselja, kao i gospodarskih sadržaja te gradnju i uređenje zgrada i površina pratećih sadržaja

(c) utvrditi detaljnije razgraničenje područja prema namjeni, uvažavajući osnovni prostorni koncept uspostavljen važećim dokumentima prostornog uređenja 

(d) planirati i prikazati na odgovarajućim kartografskim prikazima Plana mrežu javnih površina, uključivo one za gradnju i uređenje prometnog sustava, a vodeći računa o prostornim mogućnostima pojedinih dijelova obuhvata Plana i racionalnosti rješenja.

(2) U postupku izrade i donošenja Plana, za područje obuhvata Plana stavlja se izvan snage Urbanistički plan uređenja „Bristva – Prigradica – Žukova“ (Službeni glasnik Općine Blato 12/10). 

V. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

(1) Obuhvat Plana utvrđen je grafičkim prilogom koji je sastavni dio Odluke.

VI. PRETHODNA PROCJENA PRIHVATLJIVOSTI PLANA ZA EKOLOŠKU MREŽU IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRIRODE

Članak 6.

Sukladno članku 26., stavku 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19; dalje: ZZP) u okviru Postupka provest će se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu.

VII. REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U POSTUPKU

Članak 7.

(1) Po stupanju na snagu Odluke, a sukladno članku 29., stavcima 6., 7., 8. i 10. Uredbe, Nadležno tijelo će u suradnji s upravnim tijelom Dubrovačko-neretvanske županije nadležnim za poslove zaštite okoliša izraditi zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene te ga uputiti javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima i drugim tijelima navedenima u članku 8. ove odluke.

(2) Javnopravna tijela i druga tijela iz stavka 1. ovog članka svoja mišljenja o potrebi strateške procjene daju temeljem Kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš za strategije, planove i programe iz Priloga III. Uredbe u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva sukladno članku 29., stavku 11. Uredbe.

(3) U okviru Postupka, Nadležno tijelo će upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije nadležnom za zaštitu prirode uputiti Zahtjev za prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno članku 26., stavku 1. i članku 46. ZZP.

(4) Nakon pribavljanja mišljenja iz stavaka 1. i 3. ovog članka Nadležno tijelo će upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije nadležnom za zaštitu okoliša uputiti zahtjev za izdavanjem mišljenja o provedenom Postupku sukladno članku 30., stavcima 4. i 5. Uredbe.

(5) Nakon pribavljanja mišljenja iz stavaka 1., 3. i 4. ovog članka, Nadležno tijelo će donijeti odgovarajući akt sukladno članku 31. Uredbe.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNNIM PROPISIMA I DRUGIH TIJELA OD KOJIH ĆE SE ZATRAŽITI MIŠLJENJA IZ ČLANKA 7. OVE ODLUKE

Članak 8.

(1) Utvrđuje se popis javnopravnih tijela iz članka 7., stavka 1. Odluke od kojih će Nadležno tijelo zatražiti mišljenje, kako slijedi:

1. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik

2. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

3. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

4. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik

5. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i more, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik

6. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik.

(2) Konačni popis javnopravnih tijela iz stavka 1. ovog članka utvrdit će Nadležno tijelo u suradnji s upravnim tijelom Dubrovačko-neretvanske županije nadležnim za poslove zaštite okoliša pri izradi zahtjeva iz članka 7., stavka 1. Odluke.

IX. INFORMIRANJE JAVNOSTI

Članak 9.

(1) U okviru Postupka obavijestit će se javnost i zainteresirana javnost, sukladno članku 160. ZZO i člancima 3. do 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) o pokretanju Postupka, uključivo i pokretanje postupka iz članka 7., stavka 3. Odluke te o odluci donesenoj u Postupku prema članku 31. Uredbe.

(2) Obavijesti iz stavka 1. ovog članka objavit će se sukladno članku 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), kako slijedi: 

a) na mrežnim stranicama Općine Blato

b) u dnevnom tisku

c) na oglasnoj ploči Općine Blato.

(3) Obavijest o pokretanju Postupka, uključivo i pokretanje postupka iz članka 7., stavka 3. Odluke te obavijest o odluci donesenoj u Postupku prema članku 31. Uredbe bit će objavljene na mrežnim stranicama Općine Blato u trajanju od 30 dana od dana objave, a sukladno članku 4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). 

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Blato“, a  objavit će se i na oglasnoj ploči te mrežnoj stranici Općine Blato.

 

KLASA: 350-02/20-01/2
URBROJ: 2138/02-01-21-14

Blato,  24.svibnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl. ing.

Preuzimanje: Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Sjeverna obala 1“ na okoliš


Ispis