Javna Rasprava

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluke o izradi Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 6/2020.), i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato za javnu rapravu KLASA: 350-02/20-01/3 URBROJ: 2138/02-1-21-26 od 25. siječnja 2021. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato kao nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Ciljane izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Blato

 1. Javni uvid održat će se u trajanju od 30 dana, od 05. veljače do 08. ožujka 2021. godine
 2. Javno izlaganje održat će se dana 26. veljače 2021. godine s početkom u 10,00 sati, temeljem smjernica Civilne zaštite i naputka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja, kao i mogućnost davanja primjedbi prijedloga i mišljenja. Livestream servisu će biti moguće pristupiti putem pozivnice koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Općine Blato (www.blato.hr).
 3. Javni uvid u Prijedlog Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato omogućava se u prostorijama Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato Trg dr. Franje Tuđmana br. 4., 20271 Blato svakim radnim danom od 8 do 13 sati, mrežnim stranicama Općine Blato (www.blato.hr) i u informacijskom sustavu prostornog uređenja.
 4. Prijedlog Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato izrađene su temeljem Odluke o izradi Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 6/2020), te će se u Javnoj raspravi razmatrati isključivo očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji će se odnositi na isto.
 5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato mogu se podnositi:
  - upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato
  - upisom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  - dostavom putem pošte na adresu: Općina Blato, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša, Trg dr. Franje Tuđmana br. 4, 20271 Blato
  - predajom u pisarnicu Općine Blato.
 6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti najkasnije do 08. ožujka 2021. godine.
  Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koja budu dostavljena nakon 08. Ožujka 2021. godine. ili budu napisana nečitko, bez naziva, imena, prezimena, adrese ili potpisa neće se razmatrati i uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica
Dorotea Žanetić, dipl. ing.građ.

Preuzimanje: Ciljana izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Blato


Ispis