Djecji Vrtic Blato 2 2021

Poštovani,
u skladu s objavom općinskog odbora HDZ-a o cijeni radova na „Izgradnji dječjeg vrtića i jaslica u Blatu“, dužan sam se ja Jurica Petković, ovlašteni predstavnik naručitelja Općine Blato ispričati javnosti zbog greške koja je nastala u cijeni radova na ovome projektu. Naime, prilikom objave Obavijesti o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja koje je Općina Blato dužna objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave nakon Izmjene građevinske dozvole i potpisivanja Dodatka osnovnog ugovora sa izvođačem, dogodila se greška prilikom upisivanja točnih iznosa na način da je cijena novog Dodatka osnovnog ugovora koja iznosi 11. 045.649,81 kuna sa PDV-om upisana kao iznos bez PDV-a.

Temeljem takve greške koja je nakon što je objavljena, ista ispravljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave, javnost je dovedena u zabludu da je cijena izgradnje dječjeg vrtića i jaslica veća nego u stvarnosti.

Općina Blato je postupak javne nabave za radove na projektu Izgradnje i opremanju dječjeg vrtića i jaslica u Blatu provela u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi NN 120/16.

U prvom postupku javne nabave za izvođača radova koji je poništen, javio se jedan ponuditelj te je u postupku pregleda i ocjene ponude utvrđeno da je ponuda protivna odredbama dokumentacije o nabavi budući da je ponuditelj dostavio nepotpun troškovnik, te je ponuda odbijena kao nepravilna temeljem članka 295. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, isto tako sukladno članku 298. stavak 1. točka 9. javni naručitelj je obvezan poništiti postupak javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva. Na ovakvu odluku žalba ponuditelja nije uložena tako da je postupak poništen.

U drugome postupku javne nabave za izvođača radova javila su se dva ponuditelja, te je temeljem Odluke o odabiru nakon izvršenog pregleda i ocjene od strane stručnog povjerenstva za provedbu postupaka javne nabave odabrana ponuda tvrtke Reliance d.o.o. koja je sa svojstvima i traženom kvalitetom u potpunosti u skladu s Dokumentacijom o nabavi, te je ocijenjena valjanom sukladno kriteriju za odabir ponude prikladnom i ekonomski najpovoljnijom ponudom temeljem članka 283. Zakona o javnoj nabavi. Nakon proteka roka mirovanja od 15 dana sukladno članku 306. stavak 1 Zakona o javnoj nabavi unutar kojega nije uložena žalba Općina Blato je potpisala ugovor sa odabranim izvođačem tvrtkom Reliance d.o.o. u ukupnoj vrijednosti 11.206.262,16 kuna sa PDV-om.

Ovim odgovorno demantiram zlonamjerne navode Općinskog odbora HDZ o namještenom izvođaču radova, te ostale slične izjave.

Dodatkom novoga ugovora nakon Izmjene građevinske dozvole radovi na vrtiću iznose 8.836.519,85 kuna bez PDV-a, odnosno 11.045.649,81 kuna sa PDV-om.

Još jednom se ispričavam javnosti koja je neopreznom greškom dovedena u zabludu. Sva dokumentacija koja potvrđuje izrečene navode biti će objavljena na internetskim stranicama Općine Blato.

Jurica Petković – BLARA d.o.o.

Preuzimanje priloga:

pdfOsnovni ugovor

pdfDodatak osnovnom ugovoru

 


Ispis