0010 Otva Jas Vrtic 5 2021

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato, dana 19. kolovoza 2021. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova na radnom mjestu

 1. ODGOJITELJ/ICA
 • 4 (četiri) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

Za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato.

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste;

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika),
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana):
 1. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. st. 2.),
 2. potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. st. 4),
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji (ne starije od mjesec dana),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita (preslika),
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

–  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će    izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

S izabranim kandidatom ugovara se probni rad od 90 dana.

Na natječaj se mogu javiti kandidati muškog i ženskog spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu: P. U. Dječji vrtić Blato, 1. Ulica br. 25/2, 20271 Blato s naznakom „Za natječaj -  odgojitelj/ica“

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17.) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Predškolska ustanova Dječji vrtić Blato može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Bačić, dr. med

Preuzimanje: Natječaj za obavljanje poslova na radnom mjestu odgojitelj/ica


Ispis