Natj Jav Pov Kus Vino 1

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika KLASA: 363-02/21-01/34, URBROJ: 2138/02-01-21-2 od 26. svibnja 2021. godine raspisuje se

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine

  1. Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje štekata kušaonice vina na dijelu čest. zem. 31209/4 k.o. Blato u ukupnoj površini od 20 m2, uz početnu godišnju zakupninu koja iznosi 4.800,00 kuna.
  2. Javna površina daje se u zakup na vrijeme od 4 godine u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti.
  3. Nadmetati se mogu fizičke i pravne osobe s registriranom djelatnošću koje su podmirile sve obveze prema Općini Blato.
  4. Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili neposredno u Općini Blato u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Blato u zatvorenoj omotnici s naznakom: OPĆINA BLATO, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša „ZA NATJEČAJ“, 20271 BLATO.
  5. Ponuditelj je u prijavi za javno nadmetanje dužan navesti naziv, ime, prezime i adresu, dokaz o registriranoj djelatnosti, dokaz o uplati jamčevine koja iznosi 10% početne godišnje zakupnine za javnu površinu na IBAN Općine Blato HR0623400091802500002, s pozivom na broj 68 5738-OIB (ponuditelj koji odustane od zakupa gubi pravo na povrat jamčevine), dokaz da je podmirio sve dospjele obveze prema Općini Blato do dana objave natječaja.
  6. Prednost ima ponuđač s najvišom ponuđenom godišnjom cijenom zakupa.
  7. Zainteresirani mogu sve dodatne informacije dobiti u Općini Blato.
  8. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir.
  9. Nakon konačne Odluke o najpovoljnijem ponuditelju izabrani ponuđač dužan je sklopiti Ugovor o zakupu s Općinom Blato.
  10. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi Ugovor u navedenom roku smatrat će se da je odustao, a površina će biti prepuštena drugom ponuđaču.

KLASA: 363-02/21-01/34
URBROJ: 2138/02-01-21-3
Blato, 27. svibnja 2021. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl. ing

Preuzimanje: Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje štekata kušaonice vina

 


Ispis