Pomazemo Zajedno

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza III“„POMAŽEMO ZAJEDNO

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0460, u okviru programa Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „Pomažemo zajedno“, OPĆINA VELA LUKA  raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u sklopu projekta „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza III“ „Pomažemo zajedno“

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Mjesto rada: 

 • Grad Korčula (2 radnice)
 • Općina Lumbarda (1 radnica)

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 5 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: uključena

Javni poziv vrijedi od: 15.02.2023.

Javni poziv vrijedi do: 22.02.2023.

Broj traženih radnica: 3

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica
 • pomoć u pripremi obroka
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • briga o higijeni
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške kroz razgovore i druženje
 • uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Pripadnice ciljne skupine koje će biti zaposlene na Projektu, moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (osoba mora na dan prijave na Javni poziv i na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje)
 • od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost, poštovanje i motiviranost
 • prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljne skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama i to: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • zamolba za posao u kojoj treba navesti mjesto rada u koje žele raditi
 • kratak životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona ili mobitela te adresu)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi (preslika svjedodžbe)
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)
 • za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina, potrebno je priložiti sljedeće: za žene od 50 godina i više osobna iskaznica, za osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom), za žene trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima), za žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljne skupine žrtva obiteljskog nasilja), azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP), za žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji), za liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama), za povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju), za pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini), za beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilištu/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica). 

Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od dva načina:

 • Preporučeno poštom na adresu: OPĆINA Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni poziv u sklopu Projekta ”Pomažemo zajedno”
 • Osobno, dolaskom u sjedište Općine Vela Luka

nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici Općine Vela Luka, www.velaluka.hr

 

KLASA: 301-01/22-01/006
URBROJ: 2117-21-30-1
Vela Luka, 15.2.2023.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=130442035&AspxAutoDetectCookieSupport=1


Ispis