Natjecaj Zemljiste 2021

Na temelju Izjave Općine Vela Luka, KLASA: 316-01/20-01/013, URBROJ: 2138/05-01-20-02 od 10.12.2020. godine, članka 5., 25. i 26. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 7/16) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta u predjelu Sitnica KLASA: 351-01/04-01/4, URBROJ: 2138/02-01-21-327 od 22. siječnja 2021. godine Općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup zemljišta u predjelu Sitnica

 1. Predmet javnog natječaja je zakup zemljišta u predjelu Sitnica u vlasništvu Općine Blato i Općine Vela Luka označenog kao čest. zem. 11567/4 z.u. 4188 k.o. Blato površine 2191 m2 na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.
 2. Zemljište iz točke I. daje se u zakup radi obavljanje djelatnosti privremenog odlaganja i drobljenja kameno-zemljanog materijala.
 3. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 4.200,00 kn bez PDV-a. Na utvrđenu visinu zakupnine obračunava se PDV sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
 4. Javni natječaj provodi Povjerenstvo za zakup zemljišta prikupljanjem pismenih ponuda. Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Općine Blato, Radio Blatu i na web stranici Općine Blato.
 5. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe s registriranom djelatnošću koje su podmirile sve obveze prema Općini Blato i Općini Vela Luka, trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Općine Blato i Općine Vela Luka.
 6. Ponuda treba sadržavati:
  - ime, prezime i prebivalište, zajedno sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponuđač daje suglasnost na obradu i objavljivanje podataka (za fizičke osobe) odnosno naziv i adresu sjedišta (za pravne osobe),
  - OIB, telefon i osnovne podatke o ponuditelju,
  - broj tekućeg računa za fizičku osobu odnosno žiro računa za pravnu osobu zbog eventualnog povrata jamčevine.
  - ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge natjecatelje,
  - opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati.
  - Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti slijedeće isprave i dokaze:
  - presliku važeće osobne iskaznice (za fizičke osobe) odnosno presliku važeće osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje (za pravne osobe),
  - ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu,
  - dokaz da je podmirio sve dospjele obveze prema Općini Blato i Općini Vela Luka, trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Općine Blato i Općine Vela Luka, do dana objave natječaja,
  - potvrdu porezne uprave o stanju poreznog duga i uplaćenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja natječaja,
  potvrdu nadležnog suda da protiv fizičke osobe ponuditelja odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi ponuditelja nije pokrenut kazneni postupak odnosno da nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja natječaja,
  - izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem, sve radove uređenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti na zemljištu iz točke I.
 7. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: OPĆINA BLATO, Povjerenstvo za zakup zemljišta, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, uz naznaku: „NE OTVARAJ – PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U PREDJELU SITNICA“.
  Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Blato.
 8. Ponude će se javno otvoriti 8. veljače 2021. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, Blato.
 9. Natjecatelj je dužan uz prijavu na Javni natječaj priložiti i potvrdu o uplati jamčevine za sudjelovanje u natječaju u visini jedne početne mjesečne zakupnine (4.200,00 kn) na žiro-račun Proračuna Općine Blato br.: IBAN HR0623400091802500002, model HR68, s pozivom na broj: 7722-OIB, s naznakom „jamčevina za zakup zemljišta u predjelu Sitnica“.
  - Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja zadržava se i uračunava u zakupninu. Najpovoljniji natjecatelj koji odustane od svoje ponude nakon primitka Odluke o najpovoljnijoj ponudi gubi pravo na povrat jamčevine.
  - Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene vratit će se jamčevina u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o najpovoljnijoj ponudi.
 10. Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjete iz Javnog nadmetanja i koja ima najveću ponuđenu zakupninu.
 11. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za zakup zemljišta s obrazloženjem i uputom o pravu na prigovor, a ista se dostavlja svim natjecateljima u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.
 12. Na temelju konačne Odluke o najpovoljnijoj ponudi Općine kao zakupodavac zaključuju sa zakupnikom ugovor o zakupu koji u ime Općina potpisuju Općinski načelnici.
 13. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 (osam) dana od prijema Odluke o najpovoljnijoj ponudi sklopiti ugovor o zakupu, jer će se u protivnom smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.
 14. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Općina Blato zadržava pravo odabrati ili ne odabrati najpovoljniju ponudu odnosno poništiti Javni natječaj, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Zainteresirani natjecatelji sve dodatne informacije mogu dobiti u Općini Blato svakim radnim danom od 7,00 – 15,00 sati ili na tel: 020/851-041 ili 851-141.

KLASA: 351-01/04-01/4
URBROJ: 2138/02-01-21-328
Blato, 22. siječnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl. ing.

Preuzimanje: pdfJavni natječaj za zakup zemljišta u predjelu Sitnica


Ispis