Kolodvor Natjecaj 2 2021

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika KLASA: 363-02/21-01/11, URBROJ: 2138/02-01-21-02 od 22. veljače 2021. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine

 1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup javne površine:
  1. za autobusni kolodvor ukupne površine 484,0 m2
  2. za postavljanje kioska na autobusnom kolodvoru ukupne površine 16,00 m2.
 2. Javna površina pod I.1. daje se u zakup isključivo u svrhu pružanja usluga prijevoza putnika, a javna površina pod I.2. isključivo u svrhu rezervacije i prodaje autobusnih karata.
 3. Javna površina daje se u zakup na rok od 4 godine.
 4. Početna zakupnina za javnu površinu pod I.1. iznosi 4,00 kn/m2 mjesečno, odnosno 1.936,00 kuna mjesečno, a za javnu površinu pod I.2. iznosi 4,00 kn/m2 dnevno, odnosno 1.920,00 kuna mjesečno.
 5. Nametati se mogu fizičke i pravne osobe koje su podmirile sve obveze prema Općini Blato.
 6. Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili neposredno u Općinu Blato u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Blato u zatvorenoj omotnici s naznakom: OPĆINA BLATO, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša „ZA NATJEČAJ“, 20271 BLATO.
 7. Ponuditelj je u prijavi za javno nadmetanje dužan navesti naziv, ime, prezime i adresu, dokaz o registriranoj djelatnosti, dokaz o uplati jamčevine koja iznosi 10% početne zakupnine za javnu površinu na IBAN Općine Blato HR0623400091802500002, s pozivom na broj 68 5738-OIB (ponuditelj koji odustane od zakupa gubi pravo na povrat jamčevine), dokaz da je podmirio sve dospjele obveze prema Općini Blato do dana objave natječaja.
 8. Prednost ima ponuđač s najvišom ponuđenom cijenom zakupa ukoliko ne postoji zakupnik iz prethodnog razdoblja koji prihvaća uvjete iz najpovoljnije ponude.
 9. Zainteresirani mogu sve dodatne informacije dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti Općine Blato.
 10. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir.
 11. Nakon pravomoćnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja izabrani ponuđač dužan je sklopiti Ugovor o zakupu s Općinom Blato.
 12. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi Ugovor u navedenom roku smatrat će se da je odustao, a površina će biti prepuštena drugom ponuđaču.

KLASA: 363-02/21-01/11
URBROJ: 2138/02-01-21-03
Blato, 23. veljače 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl. ing.

Preuzimanje: Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

 


Ispis