Djecji Vrtic

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 98/19), članka 89. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 1/18), članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), Odluke o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja od 7. svibnja 2020. godine (Narodne novine 55/20) i Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 20. svibnja 2020. godine, Općinski načelnik Općine Blato donosi slijedeću

Odluku

o početku rada Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato

Članak 1.

Dana 25. svibnja 2020. godine počinje sa radom Predškolska ustanova Dječji vrtić Blato, kojem je osnivač Općina Blato, uz obvezu pridržavanja svih propisanih uputa i mjera za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Blato, Radio Blatu i oglasnoj ploči Općine Blato.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl.ing.

pdfPREUZIMANJE ODLUKE


Ispis