Testiranje2020

OPĆINA BLATO

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje Referenta - komunalnog redara

KLASA: 023-05/20-01/39 URBROJ: 2138/02-04/1-20-5 Blato, 03. kolovoza 2020. godine

I Z V J E Š Ć E

o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti

Dana 03. kolovoza 2020. godine s početkom u 10,00 sati u prostoriji općinske uprave Općine Blato održana je pismena provjere znanja i sposobnosti za prijam u službu referenta-komunalnog redara za financije u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodaranje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato na neodređeno vrijeme.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 81 dana 15. 07. 2020. godine.

Na web-stranici Općine Blato www.blato.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta na koje se referent prima, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da su po objavljenom natječaju za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodaranje prostorim i zaštitu okoliša Općine Blato - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca zaprimljena je jedna prijava Tanje Cetinić koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja o čemu je ista obaviještena kao i o održavanju pismenog testiranja. Na provedenom pisanom testiranju poznavanja Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kandidatkinja je od mogućih 10 bodova ostvarila 6 bodova, a iz poznavanja Zakona o zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o komunalnom gospodarstvu od mogućih 10 bodova ostvarila 5 bodova. Kandidatkinja je istog dana pozvana na intervju na kojem je od mogućih 10 bodova ostvarila 10 bodova.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA: Mario Marinović, dipl. iur.

Član Povjerenstva: Antonela Šeparović, dipl. iur.

Član Povjerenstva: Antonija Bosnić, spec.admin.publ.

Dostavlja se:

  • Općina Blato, Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodaranje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato, Dorotea Žanetić, dipl.ing.
  • Pismohrana - ovdje

Ispis   E-mail