74. sjednica Općinskog poglavarstva

1.    Izvršenja po zaključcima sa 73. sjednice Općinskog poglavarstva Blato održane      
      20. siječnja 2008. godine;
2.    Nacrt prijedloga Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato
      za  2008. godinu;
3.    Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
4.    Nacrt prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa  
      gospodarskog razvitka Općine Blato za 2008. godinu;
5.    Nacrt prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa kapitalnih     
      infrastrukturnih ulaganja na području općine Blato u 2008. godini;
6.    Nacrt prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja 
      komunalne infrastrukture na području općine Blato u 2008. godini;
7.    Nacrt prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih
      potreba u kulturi na području općine Blato u 2008. godini;
8.    Nacrt prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih  
      potreba  u odgoju i obrazovanju na području općine Blato u 2008. godini;
9.    Nacrt Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih   
      potreba u sportu na području općine Blato u 2008. godini;
10.   Nacrt prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa Zdravstva i 
      socijalne skrbi Općine Blato za 2008.godinu;
11.   Nacrt prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u    
      2008. godini;
12.   Nacrt prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne  naknade,  
      komunalnog doprinosa i komunalnog priključka u 2008. godini;
13.   Nacrt prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara  za          
      2008. godinu;
14.   Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja o davanju u zakup poslovnog prostora na 
      tržnici;
15.   Utvrđivanje Prijedloga Urbanističkog plana Poduzetnička zona Krtinja za javnu 
      raspravu;
16.   Imovinsko – pravni poslovi;
17.   Ostalo.

 

Općinsko poglavarstvo pod predsjedanjem načelnika Ive Gavranića održalo je 10. veljače 2009. godine svoju 74. sjednicu.

Općinsko poglavarstvo prihvatilo je Nacrt prijedloga Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2008. godinu u visini prihoda od 22.457.966 kuna, te rashoda u visini od 22.306.082 kuna, što čini 98% planiranog Proračuna za 2008. godinu, te se isti upućuje Općinskom vijeću na donošenje. U raspravi je utvrđeno kako su svi planirani projekti realizirani u skladu sa planom, kako po dinamici radova, tako i visinom planiranih sredstava, a naplata izvornih općinskih prihoda omogućila je i značajno sudjelovanje lokalne samouprave u financiranju kapitalnih infrastrukturnih projekata, koji se, ipak najvećim dijelom, oslanjaju na potpore iz Državnog proračuna, koje iznose nešto manje od 10 milijuna kuna, odnosno 45% ukupnog Proračuna za 2008. godinu.
Poglavarstvo je raspravljalo po nacrtu prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, te je zaključeno kako izmjene radnog vremena ugostiteljskih objekata neće biti, već će se na Općinsko vijeće uputiti prijedlog Odluke kojim će se provesti usklađenje  s novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.
Nakon uvodnih obrazloženja i rasprava po pojedinim točkama  Općinsko poglavarstvo prihvatilo je Izvješća o realizaciji Programa rada Općinskog poglavarstva koji se upućuju Općinskom vijeću na donošenje.
Poglavarstvo  je raspravljalo po Izvješćima o naplati općinskih poreza, komunalne naknade,  komunalnog doprinosa i komunalnog priključka, te utvrdilo kako je naplata, u odnosu na ranije godine znatno poboljšana i prosječno iznosi 85%, te je u tom smislu zadužilo općinske službe da i nadalje, kontinuirano poduzimaju sve raspoložive mjere naplate općinskih potraživanja. Rečena izvješća zajedno s Izvješćem o radu komunalnog redara upućuju se na sjednicu Općinskog vijeća.
U nastavku sjednice Poglavarstvo je donijelo Zaključak o  raspisivanju natječaja o davanju u zakup poslovnog prostora na tržnici, te potvrdilo Prijedlog Urbanističkog plana Poduzetnička zona Krtinja, koji se prosljeđuje na javnu raspravu (javni uvid i izlaganje). Na kraju sjednice Poglavarstvo je raspravljalo po molbama i zahtjevima građana.


Ispis