Temeljem članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 1/95 i 2/95), Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Blato raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu javnih priznanja Općine Blato

I. Raspisuje se Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općina Blato, i to:

A) Počasni građanin Općine Blato

B) Srebrni grb Općine Blato

C) Zlatni grb Općine Blato

II.Inicijativni prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Općinskom vijeću - Odboru za društvene djelatnosti, najkasnije do 20. veljače 2020. godine.

III. Uz inicijativni prijedlog za dodjelu javnih priznanja, podnositelj inicijative dužan je dostaviti kratko i jasno obrazloženje i potrebnu dokumentaciju koja mora sadržavati:

- životopis pojedinca, skupine djelatnika ili organizacije

- djelatnost i postignute rezultate

- pismenu suglasnost pojedinca da prihvaća kandidaturu

IV. Uvjeti, postupak i način dodjele priznanja utvrđeni su Odlukom o javnim priznanjima Općinskog vijeća Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj: 1/95 i 2/95), a sve podrobnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti- Odjeljku za društvene djelatnosti Općine Blato.

V. Ovaj natječaj objavljuje se oglasnoj ploči Općine Blato, Radio Blatu i službenim web stranicama Općine Blato (www.blato.hr).

KLASA: 061-01/20-01/01

URBROJ: 2138/02-04-2-20-1

Blato, 20. siječnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BLATO

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI


Ispis