REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BLATO

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/18-01/1

URBROJ: 2138/02-02/1-18-1

BLATO, 5. siječnja 2018. godine

OPĆINSKI VIJEĆNICI, KLUBOVI VIJEĆNIKA, RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA, NAČELNIK, PROČELNICE,

PREDSTAVNICI TRG. DRUŠTVA,USTANOVE, UDRUGE, DRUGE PRAVNE OSOBE, GRAĐANI

-Svima

Predmet: Program rada Općinskog vijeća Općine Blato za 2018. godinu

- dostava prijedloga za Program, traži se -

U tijeku je izrada Prijedloga Programa rada Općinskog vijeća Općine Blato za 2018. godinu s ciljem planiranja i usmjeravanja rada Općinskog vijeća, a u svrhu obavljanja poslova iz djelokruga rada lokalne samouprave na području Općine Blato.

Osnovu za izradu Programa čine poslovi i zadaci koji su Ustavom, zakonom i Statutom Općine Blato stavljeni u nadležnost Općinskom vijeću.

Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Blato („Službeni glasnik Općine Blato“ broj 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) propisano je da pravo predlagati donošenje odluka i drugih akata ima svaki vijećnik, klub vijećnika, radno tijelo Općinskog vijeća, Načelnik Općine Blato, a da inicijativu za donošenje ili izmjenu odluka i drugih općih akata mogu dati građani, njihove udruge, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, te upravni odjeli Općine Blato.

Moli se, stoga, da prijedloge odluka i drugih akata čije uvrštavanje se predlaže u Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Općine Blato za 2018. godinu, te pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednicama Općinskog vijeća, dostavite u pisanom obliku u Ured Općine Blato koji je nositelj izrade Programa, najkasnije do 12. siječnja 2018. godine kako bi Općinsko vijeće Općine Blato moglo donijeti svoj Program rada za 2018. godinu.

Predsjednica Općinskog vijeća

Marija Bačić, dr.med., v.r.


Ispis