Upu Sjeverna Obala Utvrdjuje Nije Potrebnostr Procjena 2021

KLASA: 350-02/20-01/2
URBROJ: 2138/02-01-21-25
Blato, 04. listopada 2021.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18; dalje: ZZO), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17; dalje: Uredba) i članka 92. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 2/21), Općinski načelnik Općine Blato, dana 04. listopada 2021., donio je

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja
Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala 1" na okoliš

I.

Općinski načelnik Općine Blato donio je 24. svibnja 2021. Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala 1" na okoliš (Službeni glasnik Općine Blato 4/21) prema kojoj je proveden postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala 1" na okoliš (dalje: Postupak).

U Postupku je utvrđeno da Urbanistički plan uređenja "Sjeverna obala 1" neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te se na toj osnovi utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala 1" na okoliš.

II.

Osnovni podatci o Urbanističkom planu uređenja "Sjeverna obala 1" određeni su nacrtom Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala 1" te ugrađeni u Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala 1" na okoliš (KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2138/02-01-21-14, 24. svibnja 2021. godine; Službeni glasnik Općine Blato 4/21);

Obuhvat Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala 1" prikazan je grafičkim prilogom koji je sastavni dio ove Odluke.

Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala 1" je Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato.

Plan višeg reda, za kojeg je provedena strateška procjena utjecaja na okoliš, je Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 6/03., 3/05.-uskl., 3/06.*, 7/10. , 4/12.-isp., 9/13., 2/15.-uskl., 7/16. , 2/19. i 6/19. - pročišćeni tekst, 03/20. i 12/20.-pročišćeni tekst; *Presuda Visokog upravnog suda RH Br:Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., NN 10/15. od 28.1.2015.; dalje: PPDNŽ).

Osnovni razlozi za izradu Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala 1" (dalje: Plan) su:

(a) gospodarski, razvojni i drugi društveni procesi na području Općine Blato opravdavaju potrebu izrade Plana
(b) izrada Plana omogućit će svrhovitu i racionalnu realizaciju stambenih, gospodarskih i pratećih sadržaja unutar obuhvata Plana
(c) otklanjanje pojedinih ograničenja koja proizlaze iz važećih prostornoplanskih rješenja uočenih u provedbi, a koje otklanjanje je od interesa za poboljšanje uvjeta života i razvoj gospodarstva u obuhvatu Plana što posebice uključuje reviziju prometnog rješenja i pojedinih urbanističkih parametara, kao i preispitivanje namjene pojedinih površina
(d) primjenu rješenja prostornih planova šireg područja ili više razine donesenih ili noveliranih u prethodnom vremenskom periodu
(e) razmatranje te moguće prihvaćanje prijedloga odnosno inicijativa za izradu i Plana zaprimljenih do početka ovog postupka, a sve u skladu s ograničenjima koja proizlaze iz ZPU, PPDNŽ, PPUO, posebnih propisa, zahtjeva javnopravnih tijela te ciljeva i polazišta Plana.

Utvrđuju se ciljevi i programska polazišta Plana kako slijedi:

(a) utvrditi uvjete provedbe zahvata u prostoru
(b) omogućiti plansku izgradnju stambene i drugih namjena tj. sadržaja naselja, kao i gospodarskih sadržaja te gradnju i uređenje zgrada i površina pratećih sadržaja
(c) utvrditi detaljnije razgraničenje područja prema namjeni, uvažavajući osnovni prostorni koncept uspostavljen važećim dokumentima prostornog uređenja
(d) planirati i prikazati na odgovarajućim kartografskim prikazima Plana mrežu javnih površina, uključivo one za gradnju i uređenje prometnog sustava, a vodeći računa o prostornim mogućnostima pojedinih dijelova obuhvata Plana i racionalnosti rješenja.

U postupku izrade i donošenja Plana, za područje obuhvata Plana stavlja se izvan snage Urbanistički plan uređenja „Bristva – Prigradica – Žukova“ (Službeni glasnik Općine Blato 12/10).

III.

U provedenom Postupku, Općinski načelnik Općine Blato je zatražio mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, od sljedećih javnopravnih tijela:

1. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik

2. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

3. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

4. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik

5. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i more, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik

6. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

Svoje mišljenje dostavila su sljedeća javnopravna tijela:

1. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik (KLASA: 350-02/21-01 /01, URBROJ: 2117/1-17-21-02, 11. lipnja 2021.) - s obzirom da je u Obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš navedeno da se Planom ne mogu povećavati građevinska područja niti utvrđivati drugačije kategorije korištenja i namjene površina od onih već utvrđenih planovima višeg reda, na pokretanje postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Plana te uz usvajanje zahtjeva iz mišljenja koje će dati prilikom izrade Plana, mišljenja su da za Plan nije potrebno izraditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

2. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku za područje, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik (KLASA: 612-08/21-10/0235, URBROJ: 532-05-02-17/5-21-2, 16. lipnja 2021. - mišljenja je da za sa stajališta zaštite kulturnih dobara ne postoji potreba za provedbom postupka strateške procjene utjecaja Plana na okoliš;

3. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik (KLASA: 351-01/21-01/54, URBROJ: 2117/1-09/2-21-10, Dubrovnik, 16. rujna 2021.) - uvidom u svu dostavljenu dokumentaciju, tijelo je mišljenja da donošenje Plana nije takvog karaktera da će isti proizvesti dodatni značajni negativni utjecaj na sastavnice okoliša u odnosu na važeći Urbanistički plan uređenja „Bristva - Prigradica - Žukova“; također, uzevši u obzir činjenicu da će se za pojedinačne zahvate u obuhvatu Plana, a koji se nalaze u popisu zahvata iz Priloga I., II. i III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 61/14 i 3/17), provesti postupci procjene, odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, tijelo je mišljenja da za Plan nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Svoje mišljenje nisu dostavili (niti u propisanom roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za davanje mišljenja, niti do dana zaključivanja Izvješća o provedenom postupku), te se smatra da su suglasni s mišljenjem da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš:

1. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

2. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik

3. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i more, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik.

U okviru Postupka, temeljem članka 29. stavka 5. Uredbe te članka 26. stavka 1. i članka 46. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19; dalje: ZZP), a sukladno članku 6. Odluke o započinjanju Postupka, Općinski načelnik Općine Blato je Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije uputio Zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu Plana (KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2138/02-01-21-16, od 26. svibnja 2021.). U postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Plana, a sukladno članku 48. st. 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Prema traženju Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: 612-07/21-38/836, URBROJ: 517-12-2-3-2-21-2, od 26. srpnja 2021.), za predmetni Plan je Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije zatražio (KLASA : 351-01/21-01/54, URBROJ : 2117/1-09/2-21-2, 30. srpnja 2021. - prilog 8.) od nadležnog tijela da se prethodno navedeni i dostavljeni zahtjev dopuni pojašnjenjem razloga izrade Plana te lokacijama elemenata Plana koji imaju prostornu komponentu. Nakon dostave dopune (prilog 9.), te prema prethodnom mišljenju Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: 612-07/21-38/836, URBROJ: 517-12-2-3-2-21-4, od 7. rujna 2021.) da je predloženi Plan prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu Plana, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije dao je mišljenje da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu (KLASA: 351-01/21-01/54, URBROJ: 2117/1-09/2-21-09, od 15. rujna 2021.).

Općinski načelnik Općine Blato je od Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko neretvanske županije zatražio (KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2138/02-01-21-23, 23. rujna 2021.) mišljenje o provedenom Postupku, kojem je priložio prijedlog ove Odluke i ostalu dokumentaciju koja uključuje preslike zahtjeva za mišljenjem o potrebi strateške procjene, preslike dostavnica te zaprimljenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima (Izvješće o provedenom postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala 1" na okoliš, KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2138/02-01-21-22, Blato, 23. rujna 2021.), a navedeno tijelo je dostavilo mišljenje (KLASA: 351-01/21-01/54, URBROJ: 2117/1-09/2-21-12, od 28. rujna 2021.) da je Postupak proveden sukladno Zakonu i Uredbi.

IV.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja Plana na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

Sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša te se, s obzirom na navedene razloge izrade, ciljeve i programska polazišta Plana, smatra da su potencijalni štetni utjecaji isti ili vrlo slični kao i za postojeće stanje u prostoru, te da se uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša prilikom realizacije planiranih ciljeva izrade Plana ne očekuju značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost, te se na tom temelju zaključuje kako Plan neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.

S obzirom da je za PPDNŽ provedena strateška procjena utjecaja na okoliš, razrada mogućih utjecaja na okoliš zahvata planiranih PPDNŽ je već provedena kroz taj postupak.

Sagledan je i mogući utjecaj Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je utvrđeno da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.

V.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato će informirati javnost o ovoj Odluci sukladno ZZO i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči te u Službenom glasniku Općine Blato.

NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl. ing.

Preuzimanje: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala 1" na okoliš


Ispis