Linijski

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 31. Zakona o koncesijama (NN 69/17), i članka 14. i 15. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Blato (Sl. glasnik Općine Blato 3/20), Općinski načelnik objavljuje

O B A V I J E S T

o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti linijskog prijevoza putnika u javnom prometu na području Općine Blato

1. Davatelj koncesije: OPĆINA BLATO

a) Sjedište: Trg dr. Franje Tuđmana broj 4, 20271 Blato

b) Telefonski broj: 020/851-041; broj telefaksa: 020/851-241

c) OIB davatelja koncesije: 40097918961, MB: 2539551

d) Internet adresa: www.blato.hr, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

e) Račun proračuna: HR0623400091802500002

d) Služba i osoba za kontakt: Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša, Antonija Bosnić

2. a) Vrsta i predmet koncesije: koncesija za javne usluge, Komunalna djelatnost obavljanja linijskog prijevoza putnika u javnom prometu na području Općine Blato.

b) Priroda i opseg djelatnosti: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – linijskog prijevoza putnika u javnom prometu na području Općine Blato što podrazumijeva prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuje jedinica lokalne samouprave, za čija područja se prijevoz odvija.

c) Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje Općine Blato, Prometni pravci

(linije) za koje se dodjeljuje koncesija:

Blato – Prigradica – Blato

Blato – Gršćica – Prižba – Gršćica – Blato

 1. Rok trajanja koncesije: 5 godina od dana potpisa Ugovora o koncesiji
 2. Procijenjena vrijednost koncesije: procijenjena godišnja vrijednost predmetne

koncesije iznosi 5.000,00 kuna, odnosno za vrijeme trajanja koncesije iznosi 25.000,00 kuna.

 1. Broj koncesija: jedna (1)
 2. Vrsta postupka odabira koncesionara: otvoreni postupak

3. a) Rok za dostavu ponuda: 30 dana od dana slanja na objavu Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

b) Adresa na koju se moraju poslati ponude: Općina Blato, Trg dr. Franje Tuđmana broj 4, 20271 Blato s naznakom «Ne otvaraj – ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti linijskog prijevoza putnika u javnom prometu na području Općine Blato ».

c) Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana: Hrvatski jezik, latinično pismo.

d) Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda: Općina Blato na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, 06. srpnja 2020. godine u 12,00 sati

4. a) Razlozi isključenja ponuditelja:

a) Davatelj koncesije odbiti će rješenjem ponuditelja koji je podnio nevaljanu ponudu sukladno članku 34. stavkom 4. Zakona o koncesijama.

b) Davatelj koncesije će isključiti ponuditelje iz postupka:

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za bilo koje od kaznenih djela iz članka 251.,252 i 254. Zakona o javnoj nabavi.

 • u svrhu dokaza ne postajanja razloga za isključenje po ovoj točki, dostaviti izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, pri čemu izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza)

 • u svrhu dokaza ne postojanja razloga za isključenje po ovoj točki, gospodarski subjekti su dužni dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

5. Dokazi sposobnosti ponuditelja

a) Dokazi pravne i poslovne sposobnosti

 • isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti koncesije – ne starija od 6 mjeseci od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH,
 • Važeća licencija za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika kojom se dokazuje da ponuditelj ima ovlaštenje za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika,

b) Dokazi financijske sposobnosti

 • podaci o bonitetu i solventnosti ponuditelja na obrascu BON-1 i BON-2 ili na drugom odgovarajućem obrascu poslovne banke koja obavlja poslove platnog prometa kojima ponuditelj dokazuje da nije bio u blokadi u proteklih 6 mjeseci – ne stariji od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH,
 • Potvrdu Općine Blato te ustanova i trgovačkih društva u vlasništvu Općine Blato da je ponuditelj podmirio sve obveze prema njima – ne starija od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH,

c) Dokazi tehničke i stručne sposobnosti

 • Dokaz da ponuditelj ima kadrovsku sposobnost. Smatra se da ponuditelj ima kadrovsku sposobnost ako zapošljava, odnosno dokazom o dovoljnom broju vozača, najmanje jednim zaposlenim vozačem po autobusu
 • Dokaz o posjedovanju, odnosno raspolaganju sa najmanje dva autobusa za obavljanje prijevoza putnika:
 • potvrda Stanice za tehnički pregled o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne novine“ broj 41/18).
 • preslika važećih prometnih dozvola, ugovora o leasingu, ugovora o najmu za autobuse (sve navedene preslike dokumenata moraju sadržavati sve stranice kao i originalni dokument).

6. Vrsta i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti:

 • Zainteresirani ponuditelj je dužan prije dostave ponude na ime jamstva za ozbiljnost ponude izvršiti uplatu iznosa od 500,00kuna na IBAN Općine Blato, broj: HR0623400091802500002, s modelom 68 i pozivom na broj 7706 -OIB uplatitelja, uz naznaku «jamstvo za ozbiljnost ponude – koncesija linijski prijevoz putnika u javnom prometu».

7. Kriterij odabira najpovoljnije ponude: najviša ponuđena godišnja naknada za

koncesiju

8. Naziv i adresa žalbenog tijela, te podatak o rokovima za izjavljivanje žalbe:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka o javnoj nabavi, Koturaška cesta 42/VI, 10 000 Zagreb u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Rok za izjavljivanje žalbe je pet (5) dana i to od dana

 • objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na sadržaj Obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
 • objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
 • otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
 • primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu postupka.

Žalba obavezno treba sadržati podatke i dokaze propisane člankom 420. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj120/16.), a žalbeni postupak provodi se u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi.

9. Ostali podaci

Uputa za dobivanje dokumentacije za nadmetanje:

Dokumentacija za nadmetanje ne naplaćuje se, a stavit će se na raspolaganje na stranicama EOJN-a, te se može preuzeti i u Općini Blato, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 4.

10. Datum objave obavijesti: 03. lipnja 2020.

Ovu obavijest možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.


Ispis