Uredjenje Fasade Trznice 2021

Temeljem Zaključka o raspisivanju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-01/22-01/11, URBROJ: 2138/02-01-21-1 od 7. ožujka 2022. godine, Općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

I.        Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na Tržnici u Blatu, ukupne površine 28 m2. 

II.       Poslovni prostor iz toč. 1. ovog Zaključka daje se u zakup isključivo radi obavljanja trgovačke djelatnosti.

III.      Zakup se daje na rok od 5 (pet) godina.

IV.     Početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor iznosi 45,00 kuna po 1 m2, a što ukupno iznosi 1.260,00 kuna (bez PDV-a).

Na utvrđenu visinu zakupnine obračunava se porez na dodanu vrijednost (PDV) sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

V.    Nadmetati se mogu fizičke i pravne osobe s registriranom djelatnošću koje su podmirile sve obveze prema Općini Blato, trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Općine Blato.

VI.      Ponuda se dostavlja putem pošte ili neposredno u Općini Blato u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Blato u zatvorenoj omotnici s naznakom: OPĆINA BLATO, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, s naznakom „Ponuda na natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“.

VII.    Ponuditelj je u prijavi na natječaj dužan navesti:

  • ime, prezime i prebivalište, zajedno sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponuđač daje suglasnost na obradu i objavljivanje podataka (za fizičke osobe) odnosno naziv i adresu sjedišta (za pravne osobe), OIB, broj tekućeg ili žiro-računa u slučaju povrata jamčevine,
  • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge natjecatelje,
  • opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

  • presliku važeće osobne iskaznice (za fizičke osobe) odnosno presliku važeće osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje (za pravne osobe),
  • ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu,
  • dokaz da je podmirio sve dospjele obveze prema Općini Blato, trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Općine Blato, do dana objave natječaja.
  • dokaz o uplati jamčevine za sudjelovanje u natječaju u visini jedne početne mjesečne zakupnine (1.260,00 kn) na IBAN Općine Blato HR0623400091802500002, model HR 68 s pozivom na broj 7722-OIB ponuditelja (izabrani najpovoljniji ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine u slučaju da odustane od svoje ponude odnosno od sklapanja ugovora), 
  • potvrdu porezne uprave o stanju poreznog duga i uplaćenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja natječaja,
  • potvrdu nadležnog suda da protiv fizičke osobe ponuditelja odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi ponuditelja nije pokrenut kazneni postupak odnosno da nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja natječaja,

-    izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem,  sve radove uređenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru.

VIII.   Prednost ima ponuđač s najvišom ponuđenom cijenom zakupa.

IX.    Zainteresirani mogu sve dodatne informacije dobiti u Općini Blato.

X.     Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir.

XI.    Na temelju konačne Odluke o najpovoljnijoj ponudi Općina kao zakupodavac zaključuje sa zakupnikom ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Blato koji u ime Općine potpisuje Općinski načelnik.

XII.   Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku koji utvrdi općinski načelnik u odluci o najpovoljnijoj ponudi preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu, jer će se u protivnom smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

XIII.    Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.

XIV.    Općinski načelnik zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno neprihvaćanja  niti jedne ponude.

KLASA: 372-01/22-01/1
URBROJ: 2117-13-01-22-1
Blato, 9. ožujka 2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl. ing.

 


Ispis