Natjecaj Posl Pros 12 2021

Temeljem Zaključka o raspisivanju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-01/21-01/11, URBROJ: 2138/02-01-21-1 od 20. prosinca 2021. godine, Općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

I.   Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora s oznakom čest. zgr. 4734 z.u. 4022 k.o. Blato ukupne površine 104 m2, u Blatu, Trg dr. Franje Tuđmana 2, koji se nalazi u Domu kulture, zapadni ulaz.

II.  Poslovni prostor  može se razgledati svakog radnog dana od 08:00 do 12:00 sati uz prethodnu najavu na tel: 020/851-141.

III.  Poslovni prostor iz točke 1. ovog Natječaja daje se u zakup isključivo radi obavljanja trgovačke djelatnosti.

IV.  Zakup se daje na rok od 10 (deset) godina.

V.  Početna mjesečna zakupnina, temeljem članka 24. i 26. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 9/19) za poslovni prostor iz točke 1. ovog Natječaja iznosi 55,00 kuna po 1 m2, a što ukupno iznosi 5.720,00 kuna (bez PDV-a).

Na utvrđenu visinu zakupnine obračunava se porez na dodanu vrijednost (PDV) sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

VI.  Nadmetati se mogu fizičke i pravne osobe s registriranom djelatnošću koje su podmirile sve obveze prema Općini Blato, trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Općine Blato.

VII.  Ponuda se dostavlja putem pošte ili neposredno u Općini Blato u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Blato u zatvorenoj omotnici s naznakom: OPĆINA BLATO, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, s naznakom „Ponuda na natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“.

VII.  Otvaranje ponuda održat će se 10. siječnja (ponedjeljak) 2022. godine u 12:00 sati, u prostoru općinske uprave Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika (obveza ovjere punomoći kod javnog bilježnika se odnosi samo za punomoćnike ponuditelja kao fizičkih osoba).

IX.  Ponuditelj je u prijavi na natječaj dužan navesti:

  • ime, prezime i prebivalište, zajedno sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponuđač daje suglasnost na obradu i objavljivanje podataka (za fizičke osobe) odnosno naziv i adresu sjedišta (za pravne osobe), OIB, broj tekućeg ili žiro-računa u slučaju povrata jamčevine,
  • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge natjecatelje,
  • opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

  • presliku važeće osobne iskaznice (za fizičke osobe) odnosno presliku važeće osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje (za pravne osobe),
  • ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu,
  • dokaz da je podmirio sve dospjele obveze prema Općini Blato, trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Općine Blato, do dana objave natječaja.
  • dokaz o uplati jamčevine za sudjelovanje u natječaju u visini jedne početne mjesečne zakupnine (5.720,00 kn) na IBAN Općine Blato HR0623400091802500002, model HR 68 s pozivom na broj 7722-OIB ponuditelja (izabrani najpovoljniji ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine u slučaju da odustane od svoje ponude odnosno od sklapanja ugovora),
  • potvrdu porezne uprave o stanju poreznog duga i uplaćenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja natječaja,
  • potvrdu nadležnog suda da protiv fizičke osobe ponuditelja odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi ponuditelja nije pokrenut kazneni postupak odnosno da nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja natječaja,
  • izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem, sve radove uređenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru.

X.   Prednost ima ponuđač s najvišom ponuđenom cijenom zakupa.

XI.  Zainteresirani mogu sve dodatne informacije dobiti u Općini Blato.

XII. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

XIII. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik s obrazloženjem i uputom o pravu na prigovor, a ista se dostavlja svim natjecateljima u roku od 15 dana od dana donošenja odluke. 

XIV. Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene vratit će se jamčevina u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o najpovoljnijoj ponudi.

Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja zadržava se i uračunava u zakupninu.

XV. Na temelju konačne Odluke o najpovoljnijoj ponudi Općina kao zakupodavac zaključuje sa zakupnikom ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Blato koji u ime Općine potpisuje Općinski načelnik.

XVI. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku koji utvrdi Općinski načelnik u Odluci o najpovoljnijoj ponudi preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu, jer će se u protivnom smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

XVII. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.

XVIII. Općinski načelnik zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno neprihvaćanja  niti jedne ponude.

KLASA: 372-01/21-01/11
URBROJ: 2138/02-01-21-2
Blato, 21. prosinca 2021. godine

Općinski načelnik
Ante Šeparović, dipl. ing.

Preuzimanje: Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

 


Ispis