Natjecaj Knjiznica Blato

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj 17/19 i 98/19), članka 28. Statuta Općine Blato („Službeni glasnik Općine Blato“, broj 2/21) i članka 18. i 23. Statuta Narodne knjižnice Blato („Službeni glasnik Općine Blato“, broj 6/19), Općinsko vijeće Općine Blato raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Blato

- jedan izvršitelj na nepuno radno vrijeme od 2 sata dnevno

Za ravnatelja Narodne knjižnice Blato može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
 • položen stručni knjižničarski ispit,
 • najmanje pet godina rada u knjižnici,
 • da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice);
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
 • dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu;
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci:
 1. elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i
 2. potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima tražene stručne spreme i struke;
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja);
 • prijedlog četverogodišnjeg plana rada i programa razvoja Knjižnice;
 • Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Ravnatelja imenuje i razrješava Općinsko vijeće Općine Blato na mandat od četiri godine  i može biti ponovno imenovan.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Općinsko vijeće Općine Blato-Povjerenstvo za izbor i imenovanje, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20 271 Blato, s naznakom "Natječaj za ravnatelja Narodne knjižnice Blato – ne otvarati“.           

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdesetpet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 131/2021, dana 3. prosinca 2021. godine.

Općinsko vijeće
Predsjednik
Želimir Bosnić, mr.pharm.

Preuzimanje: Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Blato


Ispis