ProplinPod tim je naslovom danas u Korčuli održano predstavljanje PROPLINA u suradnji sa PZ Smokvica, Prema riječima generalnog direktora Proplina, gospodina Zlatana Vavro, Proplin već duže vrijeme ulaže napore u popularizaciji i širenju primjene ukapljenog naftnog plina (UNP) kao alternativnog izvora energije. Ukapljeni naftni plin je dugo u primjeni. Njegove prednosti nad drugim energentima su evidentne. UNP ima više energije akumulirane po kilogramu materije nego ijedan drugi energent i iznosi 12,8 kWh po kilogramu. Iskorištenje prilikom izgaranja redovito doseže 95% i više. Produkti izgaranja su vodena para i ugljični dioksid, što znači da je ekološki potpuno bezopasan

Primjena ovog plina u zagrijavanju prostora, hlađenju, proizvodnji energije, pogonu vozila, pogonu plovila, i drugdje gdje se koriste postupci zagrijavanja klasičnim metodama.
Između ostalog spomenulo se i spaljivanje korova umjesto primjene otrova i drugih preparata i postupaka. Također je ukazano na sve veću učestalost dolazaka turista sa vozilima i plovilima na plin, a koji nemaju gdje napuniti spremnike plina. Proplin je razvio posebne agregate koji će se postavljati na INA benzinskim stanicama, za potrebe dopunjavanja spremnika na vozilima i plovilima.

Program malih spremnika, namjenjen je kućanstvima, institucijama, hotelima i gospodarstvu za praktično sve energetske potrebe čime se smanjuje utrošak električne energije, lož ulja ili drva.

Ono što je posebno važno je namjera ProPlina da zajedno sa PZ Smokvica ali i drugim zainteresiranima ulaže u postrojenja, skladištenje i distribuciju plina sve do punjenja plinskih boca za kućanstva. Dostava plina do krajnjeg korisnika i pregled instalacija su dio tog plana. 

Stekao se dojam da Proplin zaista ima namjeru značajno povećati svoju prisutnost na otoku, čime bi svima učinio plin dostupnijim kako fizički tako i po cijeni.
www.proplin.hr

Proplin2