Zgrada Opcine

3. sjednica Općinskog vijeća

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2021. godinu;
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine;
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Blato;
 4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato iz Proračuna Općine Blato za 2021. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o protokolu Općine Blato;
 6. Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Blato;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Narodne knjižnice Blato za 2020. godinu;
 8. Prijedlog Zaključka o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato;
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama otoka Korčule - SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan);
 10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 12955/123 k.o. Blato;
 11. Izvješće o Radio Blatu od strane Općinskog načelnika (koji zastupa Općinu Blato u vlasničkoj strukturi Radija) za 2020. godinu i prvih šest mjeseci 2021. godine s naglaskom na vlasničku strukturu, ustroj i financije,
 12. Izvješće o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica,
 13. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 2012. godine,
 14. Izvješće o gradnji i uređenju Dječjeg vrtića u Blatu te kompletno financijsko izvješće uz troškovnik i cijene izvršenih radova po stavkama;
 15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Predškolske ustanove „Dječji vrtić Blato“ od roditelja-korisnika usluga.

Dana 09. rujna 2021. godine u velikoj dvorani Doma kulture održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Želimir Bosnić.

Na sjednici većinom glasova protiv nije prihvaćen prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2021. godinu. U prvih 6 mjeseci ove godine ukupno ostvareni prihodi proračuna iznose 6.812.037,31 kuna ili 25,95 % planiranih prihoda, a ukupno izvršeni rashodi i izdaci 11.926.673,22 ili 45,43 % ukupno planiranih rashoda, što je dovelo do manjka prihoda nad rashodima u visini od 5.114.635,91 kuna, koji zajedno sa viškom prihoda nad rashodima iz prošle godine u visini od 63.283,77 kuna, daje ukupan negativan financijski rezultat u iznosu od 5.051.352,14 kuna.

U odnosu na prošlo razdoblje iste godine, značajnija odstupanja bilježe se na poziciji pomoći, što se najvećim dijelom odnosi na izostanak potpore za financiranje kapitalnog projekta za izgradnju dječjeg vrtića, koju očekujemo od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Ostvarene pomoći se najvećim dijelom odnose na financiranje tekućih projekata kao što je potpora za zapošljavanje u dječjem vrtiću za EU projekt „Uspostava novih usluga i jačanje kapaciteta Dječjeg vrtića „Blato“u visini od 606.669,64 kuna.

Vijeće većinom glasova protiv nije prihvatilo ni prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa rada Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine, kojim su obuhvaćena detaljna izvješća o realizaciji Programa poticanja gospodarskog razvitka, Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja, Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta, Programa javnih potreba u kulturi, Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju, Programa javnih potreba u sportu i Programa zdravstva i socijalne skrbi za prvih šest mjeseci 2021. godine.

Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Blato kojom se zbog bržeg, efikasnije i otvorenijeg rada Općinskog vijeća donose izmjene i dopune kojima se osigurava prostorija za rad Predsjedniku Općinskog vijeća, ubrzava se postupak za traženje izvješća od Općinskog načelnika, omogućava se slušanost i gledanost sjednica Općinskog vijeća gdje ne postoji mogućnost slušanja Radio Blata te se osigurava veća transparentnost prenošenjem sjednica Općinskog vijeća putem mrežne stranice Općine Blato (uživo putem video streaminga, npr. youtube kanal Općine Blato).

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća iz Proračuna Općine Blato za 2021. godinu, za što je u Proračunu Općine Blato za 2021. godinu osigurano 14.000,00 kn. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Blato imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću i nezavisni vijećnici.

Vijeće je većinom glasova prihvatilo prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o protokolu Općine Blato kojom se u Odluci o protokolu Općine Blato uvrštava „Spomendan Blažene Marije Propetog Isusa Petković“ 09. srpnja, u čast našoj Blaženici, koja je utemeljiteljica redovničke zajednice Kćeri Milosrđa sv. Franje, jedine redovničke zajednice osnovane u Hrvatskoj. Papa Ivan Pavao II. proglasio je blaženom 6. lipnja 2003. u Dubrovniku, prilikom trećeg posjeta Hrvatskoj dok je postupak proglašenja svetom još u tijeku. Predložena Odluka prihvaćena je uz amandman Kluba vijećnika HDZ-a koji se odnosi na organiziranja primanja Općinskog načelnika uz nazočnost predsjednika Općinskog vijeća te druge protokolarne ovlasti predsjednika Vijeća i Općinskog vijeća uz Općinskog načelnika, Također se amandmanom dodaje i Primanje za crkvene velikodostojnike i Upravu Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje povodom Spomendana Blažene Marije Propetog Isusa Petković te se 23. travnja na Dan oslobođenja Blata od fašizma vijenac polaže u 8:30 sati umjesto u 18:30 sati.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Blato kojima se uređuju se sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Općine Blato, te o infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju i vanjskim uslugama. Sastavni dio ovih Pravila je Popis dokumentarnog gradiva Općine Blato s rokovima čuvanja koji obuhvaća sve vrste gradiva koje nastaju ili bi mogle nastati radom Općine Blato, odnosno sve vrste gradiva kojih je Općina Blato u posjedu.

Zaključkom o prihvaćanju Izvješća o radu Narodne knjižnice Blato za 2020. godinu Općinsko vijeće je jednoglasno je prihvatilo Izvještaj o radu za 2020. godinu kojim su prikazani podatci o korisnicima i korištenju knjižničnih programa i usluga, nabavi knjižne i neknjižne građe (koja se nabavlja u skladu s potrebama korisnika i trendovima u izdavaštvu, te se stručno obrađuje u skladu s propisanim pravilima), kulturno-obrazovnim programima, suradnji s različitim udrugama i institucijama. U Izvješću je zaključeno kako je Knjižnica u skladu s financijskim mogućnostima ostvarila veliku većinu planiranih programa i aktivnosti te istaknuta prostorna problematika kao gorući problem Knjižnice koji treba što prije riješiti.

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Zaključak o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato objavit će se na oglasnoj ploči Općine Blato, na web stranici Općine Blato, te putem Radio Blata.

U nastavku sjednice Vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama otoka Korčule - SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Navedeni Plan sastavni je dio ove Odluke. Joint_SECAP financiran je preko Programa INTERREG Italija – Hrvatska a među osam partnera iz Italije i Hrvatske je Općina Vela Luka. Projekt traje 30 mjeseci, od 1. siječnja, 2019. godine do 30. lipnja, 2021. godine te koristi javno financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 1,780,628.88 € i nacionalnog sufinanciranja u iznosu od 314.228,63 € što daje ukupni proračun od 2.094.857,50 €. U lipnju 2019. na međunarodnom sastanku u Veloj Luci potpisan je sporazum o suradnji svih 5 JLS otoka Korčule na provedbi zajedničkih aktivnosti u okviru projekta Join SECAP kao i izradi zajedničkih dokumenata za područje cijelog otoka. Zainteresiranoj će javnosti, po završetku projekta, putem web platforme biti omogućen besplatan pristup prikupljenim podacima i osmišljenim mjerama za prilagodbu klimatskim promjenama. Ciljevi projekta su podizanje svijesti građana o rizicima i odgovarajućim mjerama vezanima uz klimatske promjene, prikupljanje podataka za izradu procjene rizika vezanih uz klimatske promjene te izrada web platforme i zajedničkog akcijskog plana djelovanja.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 12955/123 k.o. Blato kojim se utvrđuje se da je na čest.zem. 12955/123 k.o. Blato površine 60 m2 (nastala od čest.zem. 12955/94 k.o. Blato, u naravi uređeno zemljište - okućnica u predjelu Karbuni) trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi, i sada predstavlja uređeno zemljište u vlasništvu Općine Blato.

U nastavku sjednice Vijeće je većinom glasova prihvatilo Zaključke kojima se traže slijedeća Izvješća: Izvješće od strane Općinskog načelnika (koji zastupa Općinu Blato u vlasničkoj strukturi Radija) za 2020. godinu i prvih šest mjeseci 2021. godine s naglaskom na vlasničku strukturu, ustroj i financije, Izvješće od Općinskog načelnika o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica, Izvješće od Općinskog načelnika o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 2012. godine i Izvješće o gradnji i uređenju Dječjeg vrtića u Blatu te kompletno financijsko izvješće uz troškovnik i cijene izvršenih radova po stavkama. Navedena Izvješća potrebno je dostaviti predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 15 dana na traženje 1/3 vijećnika odnosno Kluba vijećnika HDZ-a kako bi se mogli detaljno upoznati s financijskim stanjem u Općini Blato i donositi odluke koje su u skladu s financijskim mogućnostima Općine Blato.

Na kraju sjednice na dnevni red uvršten je prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Predškolske ustanove „Dječji vrtić Blato“ od roditelja-korisnika usluga na temelju članka 62. stavka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Blato – po žurnom postupku. U Programu javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato do donošenja ove Odluke definirana ekonomska cijena programa za cjelodnevni program iznosi 1.500,00 kuna, dok cijena programa za poludnevni program iznosi 930,00 kuna. Utvrđena cijena participacije programa od strane roditelja iznosi 30%, što za poludnevni program iznosi 280,00 kuna, a za cjelodnevni program 450,00 kuna, dok razliku u ekonomskoj cijeni (70%) snosi Općina Blato. U rujnu ove godine otvara se novi područni objekt dječjeg vrtića Blato na adresi Blato, 32. ulica 8A, kojim je predviđeno povećanje kapaciteta upisa djece, uvođenje jasličkog programa kojeg nije bilo dosad u postojećem objektu, kao i zapošljavanje 7 novih djelatnika. U postojećem objektu Dječjeg vrtića Blato cijena programa se nije mijenjala od 2011. godine.Temeljem Odluke o davanju suglasnosti Izgradnje dječjeg vrtića u Blatu (Službeni glasnik Općine Blato 4/18), procjena ukupnih godišnjih rashoda iznosi 961.540,00 kuna. Prema predloženoj Odluci nova ekonomska cijena za cjelodnevni program iznosila bi 1.870,00 kuna, a za poludnevni program 1.170,00 kuna. Slijedom navedenog, Odlukom se predlaže povećanje participacije roditelja u cijeni programa, na način da se cijena cjelodnevnog programa iz dosadašnjih 450,00 kuna povećava na 560,00 kuna, te cijena poludnevnog programa iz dosadašnjih 280,00 kuna na 350,00 kuna. Odluka nije prihvaćena većinom glasova protiv.


Ispis