26 Sjednica 5 2024
  1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2024. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2024. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato;
  4. Prijedlog Odluke o dodjeli dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Blato;
  5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 31338/18  k.o. Blato;
  6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi za 2023. godinu.

Dana 23. svibnja 2024. godine u vijećnici Općine Blato održana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Želimir Bosnić.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2024. godinu kao i prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2024. godinu. Tim Izmjenama Proračun Općine Blato iznosio  4.200.890,00 eura, sa uključenim konsolidiranim viškom prihoda iz 2023. godine u svoti od 29.630,00 eura, a koji uključuje financijski rezultat Općine Blato i proračunskih korisnika (Blatski fižuli, Narodna knjižnica i Dječji vrtić Blato.)

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2024. godinu planirani su rashodi i izdaci u svoti od 4.200.890,00 eura, što predstavlja nominalno povećanje u odnosu na važeći proračun od 232.450,00 eura ili povećanje od 5,86%. Promjene koje su donesene na pozicijama rashoda odnose se na prijedlog povećanja osnovice plaća djelatnika Općine i proračunskih korisnika Narodne knjižnice, Blatskih fižula i Dječjeg vrtića Blato, kao i za plaće Radio Blato-a, Razvojne agencije Blara d.o.o., te Udruge osoba s posebnim potrebama Vincenca Blato za 15%, te za plaće DVD-a za 10.000,00 eura. Za održavanje komunalne infrastrukture temeljem povećanja minimalne plaće djelatnika komunalnog poduzeća „Eko“ d.o.o. prihvaćeno je povećanje od 27.000,00 eura. Ostale stavke u rashodovnom dijelu, obrazložene su kroz Programe rada.

Općinski načelnik donio je nove izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Blato. Novim Pravilnikom, uz dosadašnje radno mjesto komunalnog redara dodan je pomorski redar, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Stoga je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato kojim se određuje koeficijent na novonastalom radnom mjestu (komunalno-pomorski redar). Koeficijenti za obračun plaća ostalih službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato ostaju nepromijenjeni.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo i Prijedlog Odluke o dodjeli dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Blato. Općinski načelnik Općine Blato objavio je dana 04. travnja 2024. godine Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Blato. Povjerenstvo za davanje dozvola na pomorskom dobru u postupku provođenja natječaja, izvršilo je ocjenu svih pravodobnih i potpunih ponuda. Od sveukupno 18 pristiglih ponuda, sve su ispunjavale uvjete, dok jedna ponuda nije ispunjavala formalne uvjete. Sve pravodobne i potpune ponude ocjenjene su prema kriterijima navedenim u natječaju odnosno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Blato za razdoblje od 2024.-2028. godine (Službeni glasnik Općine Blato broj 2/24). Na temelju ove Odluke Općinskog vijeća, rješenje o davanju dozvole na pomorskom dobru donosi načelnik Općine Blato. 

U nastavku sjednice jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 31338/18  k.o. Blato kojim se utvrđuje da je na čest.zem. 31338/18 k.o. Blato (nastala parcelacijom od čestice 31338/10 k.o. Blato) trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi, i sada predstavlja uređeno zemljište u vlasništvu Općine Blato.

Na kraju sjednice Vijeće je jednoglasno prihvatilo  prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi za 2023. godinu. U 2023. godini Ustanova je bila aktivni sudionik u kulturnom životu Blata kroz mnogobrojne programe i suradnje. U sklopu svojih djelatnosti Blatski fižuli ustanova u kulturi javljala u višestrukoj ulozi i to kao izložbeno-galerijski prostor, tehnička podrška ustanovama i udrugama na području Općine Blato, organizator raznovrsnih kulturnih programa i aktivnosti te promotor i čuvar temeljne kulture i promotor nematerijalne kulturne baštine u gotovo svim njezinim segmentima. Aktivno se sudjelovalo u svim većim manifestacijama na području Općine Blato, pokrenulo nove programe i realiziralo mnogobrojne suradnje. Ustanova je raspolagala  prostorom Kulturnog centra Blato i velikom dvoranom doma Kulture, dobila je na upravljanje Kino Blato i pokrenula nove programe. Ulagalo se u novu opremu potrebnu za održavanje programa. Napravljene su sve potrebne izmjene kako bi se akti ustanove uskladile sa novim zakonskim odredbama te je donesen novi statut. Provedena su dva natječaja za zapošljavanje, jedan za voditelja tehnike, drugi za ravnatelja Ustanove. Postavljeni su temelji za kvalitetniji rad u narednom periodu ulaganjem u opremu i dobivanjem na upravljanje Kino Blato koji će u budućnosti otvoriti nove mogućnosti za održavanje mnogobrojnih programa i realizaciju novih suradnja.  U ostvarivanju svih programa od presudne je važnosti bila suradnja s osnivačem Općinom Blato, Turističkom zajednicom općine Blato te srodnim ustanovama i udrugama.


Ispis  

Općinsko vijeće

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

Želimir Bosnić, mr.pham.

Predsjednik

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

Toni Farac, dipl. ing.

Potpredsjednik

Članovi vijeća

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

3. Katarina Kovačić, prof.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

4. Ivan Bačić

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

5. Marija Žabica, dipl.soc.rad.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

6. Nikola Mirošević, dipl. ing.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

7. Franciska Jurišić Bačić, mag. bibl.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

8. Iva Žaknić, oec.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

9. Edi Matulović

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

10. Tonći Padovan, prof

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

11. Želimir Franulović, dipl. ing.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

12. Marija Bačić, dr.med.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

13. Marko Protić