23 Sjednica Op Vijeca 12 2023
  1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2023. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2023. godinu;
  3. Prijedlog Proračuna Općine Blato za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2024. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2024. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato za 2024. godinu;
  7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Blato;
  8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana rada BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi za 2024. godinu.

Dana 14. prosinca 2023. godine u vijećnici Općine Blato održana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Želimir Bosnić.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2023. godinu kao i prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2023. godinu. Izmjenama i dopunama Proračun bi iznosio 3.037.445,00 eura što predstavlja nominalno smanjenje u odnosu na važeći proračun od 95.215,00 eura odnosno 3,04%. Promjene koje su predložene na pozicijama prihoda odnose se na povećanje prihoda od poreza u ukupnom iznosu od 295.785,00 eura, temeljem očekivanja boljeg ostvarenja poreza i prireza na dohodak u iznosu od 168.540,00 eura i poreza na promet nekretnina u iznosu od 127.245,00 eura te smanjenje prihoda od pomoći za 403.355,00 eura kao rezultat je usklađenja ugovorenih i očekivanih potpora iz fondova, koja su obrazložena kroz Programe rada Općine Blato.

Vijeće je većinom glasova prihvatilo Proračun Općine Blato za 2024. godinu, te projekcije za 2025. i 2026. godinu, koji je utemeljen na procjenama o kretanju svih kategorija proračunskih prihoda i Programu rada Općine Blato za 2024. godinu. U sklopu Proračuna prihvaćena je i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2024. godinu. Ukupni prihodi proračuna za 2024. godinu projicirani su u visini od 3.968.440,00 € od čega se najveći dio Proračuna, pored ostalih kategorija, prije svega odnosi na izgradnju prvog kata dječjeg vrtića u Blatu, u visini od 700.000,00 €, nastavka projekta oborinske kanalizacije u visini od 225.000,00 € i izgradnju športskih terena na Prižbi u iznosu od 180.000,00 €.

Najznačajniji općinski prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak, planiran je u visini od 850.000,00 €. Osim poreza na dohodak, planirani su redovni općinski porezi i naknade kao što su porezi na imovinu, u koje spadaju porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina i porez na korištenje javnih površina u ukupnom iznosu od 506.000,00 €, prihodi od poreza na robu i usluge, u koji spada porez na potrošnju, planiraju se u visini od 31.250,00 €, prihodi od imovine - prihodi od koncesija, zakupa javnih površina, nekretnina, prihodi od spomeničke rente, prihodi od naknade za zadržavanje u prostoru nelegalno izgrađenih objekata planirani su u iznosu od 163.135,00 €. Prihod od administrativnih pristojbi - gradske i općinske upravne pristojbe, boravišne pristojbe, vodni doprinos, naknada za razvoj, komunalna naknada i komunalni doprinos planirani su u iznosu od 366.900,00 €. Potpore iz nadležnih proračuna te pomoći iz inozemstva planirane su u visini od 1.859.345,00 €, te se većinom odnose na planirana ulaganja u infrastrukturu. Na navedeni Proračun Klub vijećnika HDZ-a dao je tri amandmana. Prvi amandman, koji se odnosi na dodavanje stavke za sanaciju Velog mosta u Gršćici, prihvaćen je od strane načelnika i tako postao sastavni dio predloženog Proračuna, dok su ostala dva prihvaćeni većinom glasova te su postali sastavni dio Proračuna za 2024. godinu.

Vijeće je većinom glasova prihvatilo i programe rada Općine Blato i to Program poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za 2024. godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato za 2024. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta na području općine Blato za 2025. godinu, Program javnih potreba u kulturi na području općine Blato za 2024. godinu, Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato za 2024. godinu, Program javnih potreba u sportu na području općine Blato za 2024. godinu i Program zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato za 2024. godinu.

Za Program gospodarskog razvitka planirano je 98.400.00 €, za Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja 1.643.500,00 €, za Program održavanja komunalne infrastrukture 612,696,63 €, za Program javnih potreba u kulturi 381.245,00 €, za Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju 588.935,00 € za Program javnih potreba u športu 62.560,00 €, te za Program zdravstva i socijalne skrbi 156.600,00 €.

Tako su prioriteti ovog Proračuna izgradnja prvog kata dječjeg vrtića, nastavak izgradnje oborinske odvodnje iz centra Blata, izgradnja športskih terena na Prižbi, izgradnja teniskih terena u Krtinji, uređenje ribarnice, poticanje zapošljavanja, briga za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, stipendije za studente, pomoć novorođenoj djeci, sufinanciranje brige o djeci predškolske dobi, potpore korisnicima proračuna (Dječji vrtići, Narodna knjižnica, Blatski fižuli, Zajednica športa, društva u kulturi, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje), održavanje čistoće javne površine te sustavno prostorno planiranje i zaštita okoliša.

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato za 2024. godinu. Ovom Odlukom određuje se vremenski period u kojem se ne smiju izvoditi građevinski radovi, vrste građevinskih radova koji se ne smiju obavljati tijekom navedenih perioda, zone, okolnosti zbog kojih se odobrava gradnja i u navedenim periodima zabrane, te kaznene odredbe.

Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Blato. Budući da je dosadašnji Statut prošao mnogobrojne promjene te mnogobrojne tehničke promjene (objedinjavanje poglavlja, premještanje cijelih poglavlja, dodavanja mnogobrojnih članaka), Upravno vijeće utvrdilo je prijedlog novog Statuta s poglavljima: I. Opće odredbe; II. Naziv, sjedište, pečat; III. Djelatnost vrtića; IV. Unutarnje ustrojstvo i način rada; V. Tijela vrtića, upravljanje i vođenje vrtića, ovlasti i način odlučivanja, V.I. upravno vijeće, V.II. Ravnatelj, V.III. Odgojiteljsko vijeće; VI. Radni odnosi; VII. Imovina i financijsko- računovodstveno poslovanje, VII.I. Računovodstvena evidencija i rezultati poslovanja, VII.II. Raspolaganje imovinom; VIII. Opći akti; IX. Dokumentacija vrtića; X. Roditelji i skrbnici djece; XI. Javnost rada; XII. Poslovna i profesionalna tajna; XIII. Suradnja sa sindikatom XIV. Zaštita okoliša; XV. Zaštita osobnih podataka; XVI. Ostvarivanje prava na pristup informacijama; XVII. Zabrana promidžbe i prodaje u vrtiću; XVIII. Nadzor; XIX: Obrana; XX. Statusne promjene; XXI. Prestanak rada; XXII. Prijelazne i završne odredbe, na kojeg je Općinsko vijeće, kao osnivač dalo prethodnu suglasnost.

Na kraju sjednice Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana rada BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi za 2024. godinu, koji obuhvaća djelatnost Ustanove kroz slijedeće programe: Redovan rad ustanove, Manifestacije i programi, Stručna usavršavanja, Izdavačka djelatnost, Razvoj publike, Odnosi s javnošću i marketinške djelatnosti i Novi akti i sustavno uspostavljanje procedura u kojima su detaljno navedene planirane aktivnosti i čitav niz kulturnih manifestacija koje se namjeravaju provoditi u skladu s financijskim mogućnostima, interesom publike i potrebama Općine Blato.


Ispis  

Općinsko vijeće

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

Želimir Bosnić, mr.pham.

Predsjednik

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

Toni Farac, dipl. ing.

Potpredsjednik

Članovi vijeća

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

3. Katarina Kovačić, prof.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

4. Ivan Bačić

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

5. Marija Žabica, dipl.soc.rad.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

6. Nikola Mirošević, dipl. ing.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

7. Franciska Jurišić Bačić, mag. bibl.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

8. Iva Žaknić, oec.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

9. Edi Matulović

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

10. Tonći Padovan, prof

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

11. Želimir Franulović, dipl. ing.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

12. Marija Bačić, dr.med.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

13. Marko Protić