Nc Kozjaca Kupinovica 2023

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa k.č. 12640/1 i 12643 k.o. Blato (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena NC 3-097 KOZJAČA-KUPINOVICA u naselju POTIRNA u k.o. BLATO, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANA CESTA evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Blato

Geodetski elaborat izvedenog stanja NC 3-097 KOZJAČA-KUPINOVICA izradit će tvrtka GAUSS d.o.o. za geodetske poslove, Put Sv. Lovre 30, Split.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je u travnju 2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, moći će obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, koji je izradila tvrtka Gauss d.o.o. Split, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

Uvid u elaborat građani će moći obaviti od 04.09.2023. do 22.09.2023. godine, osim subote i nedjelje, u vremenu od 8:00 do 12:00 sati, u prostorijama Općine Blato, na adresi Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

S poštovanjem,

NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl.ing.

Preuzimanje: docJavni poziv - nerazvrstana cesta Kozjača - Kupinovica


Ispis