Oglas 2024

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSN) pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti Općine Blato raspisuje

OGLAS 

za prijam u službu na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla

VIŠI REFERENT ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE – TAJNICA  NAČELNIKA – 1 izvršitelj/ica u Upravnom odjelu za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti Općine Blato, na određeno vrijeme

Opći uvjeti za prijam u službu:

 1. punoljetnost,
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

  Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij pravne struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
 • položen državni stručni ispit, 
 • poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na oglas se mogu javiti osobe oba spola. 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice);
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO);
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osoba koja ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužna je priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih  branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web stranici Općine Blato www.blato.hr  i oglasnoj ploči dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. 

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Kandidat koji bude odabran, a prije donošenja rješenja o rasporedu, obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim dokazuje uvjet zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje je primljen.

U protivnome, smatrat će se da kandidat nije udovoljio uvjetima oglasa, odnosno da je odustao od službe.

Prijave na oglas s traženim dokazima, dostavljaju se na adresu: Općina Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, s naznakom; “Za oglas za prijam u službu viši referent za upravno pravne poslove – NE OTVARAJ“. u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zadržava se pravo poništenja ovog oglasa bez posebnog objašnjenja.

O rezultatima izbora po ovom oglasu kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na oglas kandidati su izričito suglasni da Općina Blato može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine broj 42/18).

KLASA: 023-05/24-01/22
URBROJ: : 2117-13-04/1-24-1
Blato, 05. lipnja 2024. godine

PROČELNICA
Antonela Šeparović, dipl. iur.

Preuzimanje: pdfOpis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaju i načinu testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje


Ispis