Natjecaj Direktor Blara 2022

Temeljem članka 23. Izjave o osnivanju Blatske razvojne agencije BLARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, Načelnik Općine Blato, kao zakonski zastupnik Općine Blato, kao osnivača, skupštine i jedinog člana trgovačkog društva - Blatska razvojna agencija BLARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, objavljuje 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje Direktora Blatske razvojne agencije BLARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, na razdoblje od 4 godine (mandat). 

Kandidat mora ispuniti sljedeće uvjete: 

 • sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke,
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva,
 • nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga te nepostojanje nepravomoćne presude,
 • aktivno znanje engleskog jezika. 

Opis posla: 

 • zastupa Društvo pojedinačno i samostalno,
 • planira i programira poslovanje Društva,
 • prati stanje sredstava Društva,
 • brine o likvidnosti Društva i poduzima mjere za njezino poboljšanje,
 • donosi opće akte Društva, osim akta o ustrojstvu Društva kojeg donosi Skupština,
 • priprema prijedloge odluka i općih kata za Nadzorni odbor i Skupštinu i izvršava odluke Skupštine,
 • samostalno sklapa ugovore svih vrsta do iznosa od 70.000,00 (sedamdesettisuća) kuna,
 • priprema prijedloge ugovora koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine,
 • razmatra izvješće o poslovanju Društva tijekom poslovne godine,
 • podnosi Nadzornom odboru izvješće o poslovanju Društva sukladno zakonu,
 • saziva sjednice Skupštine,
 • predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka i obavlja druge poslove određene zakonom i ovom Izjavom,
 • samostalno priprema projektne prijedloge za prijavu te vodi brigu o popratnoj projektnoj dokumentaciji,
 • samostalno provodi projekte financirane iz Fondova Europske unije, nacionalnih ili drugih izvora – priprema izvještaje, izvršava aktivnosti i proračun projekta,
 • prati otvorene natječaje za projekte financirane iz Fondova Europske unije i nacionalnih izvora,
 • sudjeluje u provođenju i pripremi godišnjih i višegodišnjih strateških i operativnih dokumenata i programa koji se financiraju iz državnog proračuna, iz sredstava donatora te drugih izvora financiranja, a koji su namijenjeni lokalnom razvoju,
 • ukazuje na probleme koji se pojavljuju u radu te predlaže rješenja,
 • prema  potrebi  sudjeluje u radu  stručnih  radnih  skupina  i drugih tijela za izradu propisa strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Društva,
 • odgovoran je za ažuriranje podataka  koji  proizlaze  iz poslovnih  procesa  u  nadležnosti Društva,
 • surađuje u provedbi aktivnosti u vezi s oglašavanjem i komunikacijom s javnošću u dijelu koji se odnosi na informiranje o pripremi i provedbi projekata,
 • pruža savjete strankama zainteresiranim za pripremu projekta,
 • organizira i pruža edukacije te seminare,
 • predlaže projekte i druge inicijative za razvoj lokalne zajednice,
 • radi sa strankama,
 • evidentira ulaznu i izlaznu poštu,
 • briga o rasporedu sastanaka, terminima i rokovima,
 • nabavlja uredski materijal,
 • prikuplja, unosi i ažurira podatke o klijentima i ugovorima,
 • izrađuje putne naloge i putne račune,
 • priprema dokumentaciju za računovodstvo,
 • vodi evidencije godišnjih odmora, dana bolovanja i sl. za djelatnike uključene u pripremu programa i projekata,
 • obavlja i ostale kadrovske poslove: prijave, odjave, ugovori, rješenja i dr.,
 • vodi evidencije radnog vremena i ostale opće poslove,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom ili posebnom odlukom Skupštine Društva.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj s osobnim podacima za kontakt, kandidati su dužni priložiti: 

 • Životopis (vlastoručno potpisan),
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • Vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original, ne stariji od 6 mjeseci),
 • Dokaz o odgovarajućem znanju engleskog jezika (uvjerenje o stručnoj spremi, završenoj školi, presliku indeksa iz kojeg je razvidno da je položen engleski jezik i slično). 

Direktor se imenuje na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, uz probni rok od 6 mjeseci.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članak 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.).

Kandidat koji se u prijavi na Natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na Natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na Natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Nepravodobne, nepotpune i prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

Prijavom na ovaj Natječaj kandidati daju suglasnost Blatskoj razvojnoj agenciji BLARA d.o.o. da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora na radno mjesto Direktora/ice, te da po okončanju postupka čuva njihove prijave u skladu s zakonskim odredbama.

S kandidatima koji su ispunili formalne uvjete ovog Natječaja provest će se intervju, a o svemu će isti biti obaviješteni putem e-maila.

Kroz intervju će se utvrditi ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, komunikacijske i interpersonalne vještine, odgovornost i stabilnost u poslu te izražena sklonost timskom radu.

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Sve dodatne informacije vezane uz ovaj natječaj mogu se dobiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Javni natječaj biti će objavljen na mrežnoj stranici Općine Blato (www.blato.hr) te stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom na sljedeću adresu: Blatska razvojna agencija BLARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, „Prijava na natječaj za direktora – NE OTVARAJ“.

Blato, 12. kolovoza 2022. godine

Načelnik
Ante Šeparović, dipl. ing. agr.

  Preuzimanje: Natječaj za izbor i imenovanje Direktora Blatske razvojne agencije BLARA d.o.o.


Ispis