Zgrada Opcine

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Blato od 2024. do 2028. godine („Službeni glasnik Općine Blato broj: 2/24 ), članka 41. Statuta Općine Blato („Službeni glasnik grada Općine Blato: 2/21“) i u skladu s Uredbom o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 16/24) Načelnik Općine Blato dana 28. lipnja 2024. godine raspisuje

      JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

    na području Općine Blato za razdoblje od 2024. do 2028. godine

 1. LOKACIJE ZA KOJE SE IZDAJU DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU

Predmet natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru. Dozvola na pomorskom dobru može se dati samo gospodarskom subjektu koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju se podnosi ponuda. Mikrolokacije, djelatnost, sredstvo, broj dozvola i rok dozvole predviđenih na lokaciji za koju se raspisuje ovaj natječaj je sljedeća:

Sredstvo

Mikrolokacija

   Kat.čest.zem.

Količina

Brodica na motorni pogon

Karbuni

12916/2 k.o. Blato

1

 

 1. POČETNI IZNOS NAKNADE ZA DOZVOLU NA POMORSKOM DOBRU

Temeljem Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ 16/24), ponuditelji se natječu za sredstva prema tablici iz točke I. ovog natječaja.

2.1. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport :

1. Za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila iznosi 800,00 eura po plovilu na motorni pogon.

2. Za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila iznosi 1.000,00 eura po plovilu na vodomlazni pogon.

3. Za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila iznosi 100,00 eura po plovilu pogonjenim ljudskom snagom, odnosno dasci za jedenje ili jahanje na valovima.

4. Za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja prijevoznog sredstva iznosi 200,00 eura po sredstvu na električni pogon.

5. Za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme iznosi 40,00 eura po suncobranu, ležaljci, sefu i slično.

2.2. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane:

1. 3.000,00 eura za objekt

2. 60,00 eura po m2 terase

3. 2.000,00 eura za šank na otvorenom s točionikom

4. 3.000,00 eura za nepokretno ili priključno vozilo

5. 1.000,00 eura za štand

6. 500,00 eura za klupu

7. 300 eura za kolica

8. 5,00 eura za kemijski toalet.

 2.3. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvola za djelatnost trgovina na malo izvan prodavaonica Za obavljanje djelatnost trgovina na malo izvan prodavaonica

1. 3.000,00 eura za objekt

2. 3.000,00 eura za nepokretno ili priključno vozilo

3. 1.000,00 eura za štand

4. 300 eura za klupu

5. 300,00 eura za rahladnu vitrinu

6. 300,00 eura za zamrzivač

7. 300,00 eura za kolica

8. 300,00 po pokretnom prodavaču

9. 600,00 eura po automatu

10. 1.000,00 eura po bakomatu

2.4. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za dodjelu za djelatnost obrazovanje i podučavanje u području sporta i rekreacije:

a. Za obavljanje djelatnosti obrazovanja i podučavanja u području sporta i rekreacije iznosi 30,00 eura po m2 površine za smještaj opreme za jedrenje.

2.5. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti:

 1. Za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova iznosi 10,00 eura po m2 zauzete površine pomorskog dobra

2.6. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvola za djelatnost reklamiranja:

 1. Za obavljanje djelatnosti reklamiranja za postavljanje reklame iznosi 50,00 eura po m2 reklame, a 100,00 eura po kvadratu info pulta.

2.7. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvola za djelatnost za njegu i održavanje tijela:

 1. Za obavljanje djelatnosti njege i održavanja tijela 500,00 eura po sredstvu.

2.8. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za privremenu ili prigodnu djelatnost:

 1. Za obavljanje privremene ili prigodne djelatnosti 1000.00 eura po danu, a ako uključuje mogućnost ograničenja opće upotrebe 5.000,00 eura po danu.
 1. VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ponude će se otvarati dana 08. srpnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati.

Mjesto otvaranja ponuda je u prostorijama Općine Blato, Trg Dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato.

 1. SADRŽAJ PONUDE I KRITERIJI ZA OCJENU PONUDE
 1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda za dodjelu dozvole može se podnijeti za jednu i više djelatnosti u odnosu na pojedinu lokaciju.

Naknada se nudi za godišnji iznos korištenja pomorskog dobra.

U ponudi je potrebno izrijekom naznačiti ime mikrolokacije, broj lokacije, djelatnost i sredstva za koja se u ponudi podnosi, sve sukladno tabelarnom prikazu točki 1. ovog Natječaja.

Ako se ponuditelj natječe za više lokacija različitog rednog broja lokacije (sukladno tablici iz točke I. ovog natječaja) za svaku je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati.

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

 1. osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno tvrtka ili naziv, adresa prebivališta, odnosno sjedišta i OIB), e-mail adresa i broj mobitela ponuditelja odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja ako se radi o pravnoj osobi),
 2. preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti,
 3. naziv mikrolokacije, oznaku djelatnosti, vrstu sredstava i njihovu količinu na koje se ponuda odnosi, sve sukladno odredbama natječaja
 4. dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu (samo u slučajevima kada se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti brodicom),
 5. dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja,
 6. potvrdu o nepostojanju dugovanja po bilo kojem osnovu prema Općini Blatoi trgovačkim društvima u potpunom vlasništvu Općine Blato (ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja),

Ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima iz natječaja. Obrazac ponude kako može se preuzeti na mrežnim stranicama Općine Blato https://www.blato.hr/ .

         b. KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE

Ponude zaprimljene na natječaju ocjenjivati će se na način da pojedina ponuda može biti ocijenjena s maksimalno 100 bodova prema sljedećim kriterijima.

 1. Ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru – najviše 60% ,odnosno 60 bodova.
 2. Prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra- najviše 40%, odnosno 40 bodova.
 1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA I DOSTAVA PONUDA

Ponude se dostavljaju poče od dana 01. srpnja 2024. godine.

Rok za dostavu ponude je zaključno do 08. srpnja 2024. godine do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude se dostavljanju na adresu: OPĆINA BLATO, Trg Dr. Franje Tuđmana 4, 20271      Blato u zatvorenoj omotnici, s naznakom: «Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu dozvole na pomorskom dobru“ - NE OTVARAJ », preporučeno poštom ili u tajništvo Općine Blato.

Na omotnici se mora naznačiti naziv i sjedište, odnosno ime i prezime te adresa ponuditelja.

      Nepravovremeno dostavljene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

6. OTVARANAJE PONUDA I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Otvaranje i razmatranje ponuda provest će Povjerenstvo za davanje dozvola na pomorskom dobru u vrijeme i na mjestu utvrđenom točkom 3. ovog Natječaja, na način da se utvrdi koje su ponude zaprimljene i koji su ponuditelji nazočni.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik kojeg po okončanju sjednice potpisuju nazočni članovi Povjerenstva.

Po otvaranju omotnice Povjerenstvo upoznaje nazočne sa sadržajem ponude.

Podnesena ponuda mora zadovoljavati sve uvjete natječaja, inače ne može biti utvrđena kao valjana u postupku natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.

Zakašnjele ili nepotpune ponude Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje već će se odmah, zapisnički utvrditi njihova nevaljanost i donijeti odluka o njihovom odbacivanju.

Valjane ponude Povjerenstvo razmatra i utvrđuje da li su ispunjeni propisani uvjeti, te na temelju zbroja bodova za svakog podnositelja prijave, točnije za svaku djelatnost za koju se ponuditelj natječe, Povjerenstvo zapisnički utvrđuje koju ponudu za obavljanje određene djelatnosti smatra najpovoljnijom.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda čiji ponuditelj prikupi najviše bodova uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog prikupljanja ponuda.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se prvi sljedeći najviše rangirani ponuditelj uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog prikupljanja ponuda.

U slučaju da u javnom prikupljanju ponuda dva ili više ponuditelja prikupe isti broj bodova, a ispunjavaju sve uvjete javnog natječaja, Povjerenstvo će te ponuditelje pozvati da najkasnije u roku od tri (3) dana od primitka poziva dostave nove ponude.

Ako ponuditelji iz prethodnog stavka ovog članka ne dostave nove ponude, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je ranije zaprimljena.

 1. ODLUKA O DAVANJU DOZVOLE:

Na temelju zaprimljenih ponuda na javnom natječaju Načelnik predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o davanju dozvole na pomorskom dobru.

Na temelju odluke Općinskog vijeća rješenje o dozvoli na pomorskom dobru donosi Načelnik.

 1. ROK U KOJEMU JE ODABRANI PONUDITELJ DUŽAN ZAPOČETI OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Rok za početak obavljanja djelatnosti jest najkasnije 30 dana od dana izvršnosti rješenja.

 1. DRUGI UVJETI

Na natječaju ne mogu sudjelovati sljedeći ponuditelji:

-koji je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru,

-koji ima dospjelih obveza temeljem javnih davanja,

-koji ima nepodmiren dug prema Općini po bilo kojem osnovu,

-koji ima nepodmoren dug prema trgovačkim društvima u potpunom vlasništvu Općine Blato po bilo kojem osnovu

            Za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru za plažni objekt mora ishoditi rješenje o minimalnim uvjetima pružanja usluga, sukladno posebnim propisima, i prema njima raditi te snositi troškove čišćenja.

            Ugostiteljske štekate nije dozvoljeno izgraditi zidanjem ili nasipavanjem podloge kao što nije dozvoljeno ni ukopavanjem mijenjati zatečenu podlogu. Ugostiteljski štekat može biti izrađen samo na montažno-demontažni način od drvene konstrukcije.

             Kod obavljanja djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja ovlaštenik dozvole mora koristiti plažne rekvizite (suncobrani, ležaljke i sl.) koji su unificirani, bez reklamnog sadržaja, kvalitetni, u ispravnom stanju, primjerenog izgleda te ne smiju ugrožavati njihove korisnike, kao ni ostale korisnike plaže. Suncobrani moraju biti jednobojni, bez isticanja natpisa sponzora i reklama.

            Postavljeni rekviziti (ležaljke, suncobrani i sl.) ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra te se raspoređuju po plaži na način da se rekviziti jednog ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru podjele na dvije grupe rekvizita, između kojih mora ostati koridor za nesmetani pristup svim korisnicima plaže u duljini ležaljke, a svaka grupa rekvizita može sadržavati po dva reda ležaljki s ostavljenim koridorom za nesmetani pristup i boravak uz more svim korisnicima plaže između samih redova u duljini ležaljke te za prolaz između svake ležaljke u širini ležaljke.

            Kod obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je: - pridržavati se uvjeta sigurnosti plovidbe koje utvrđuje nadležna lučka kapetanija, - ne približavati se na udaljenost od 50 metara od zaštitne plutajuće brane uređene plaže, odnosno 150 metara od obale neuređene plaže te - postaviti i održavati sigurnosni koridor označen plutajućim branama

             Ležaljke moraju biti udaljene od 1 do 3 metra od mora, dok ležaljke jednog ovlaštenika dozvole moraju biti udaljene najmanje 5 metara od ležaljki drugog ovlaštenika dozvole.

            Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

             Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga davatelj dozvole može na to ovlastiti.

Zabrana se ne odnosi na najam, posudbu i sl. samih sredstava kojima se obavlja djelatnost iz dozvole na pomorskom dobru.

            Ovlaštenik dozvole vodi brigu o dijelu obale, odnosno pomorskog dobra na kojem je stečeno pravo obavljanja djelatnosti putem dozvola, tj. dužan je obavljati čišćenje i osiguranje odvoza smeća.

            Općina kao davatelj dozvole na pomorskom dobru dužna je osigurati da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ne ograničava opću upotrebu pomorskog dobra.

Ako nadzorom pomorski redar utvrdi da se pomorsko dobro koristi izvan opsega i uvjeta utvrđenih u dozvoli na pomorskom dobru i/ili da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ograničava opću upotrebu, Načelnik je dužan donijeti rješenje o ukidanju dozvole na pomorskom dobru.

            Kod obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme, ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je:

- držati plažnu opremu (suncobrani, ležaljke i sl.) uredno složene i smještene na dijelu pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određeno za njihov smještaj i izdavanje kada nisu iznajmljene korisniku,

- spremati plažnu opremu na dio pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određen za njihov smještaj i izdavanje kada korisnik prestane koristiti plažnu opremu,

- redovito održavati i čistiti pomorsko dobro na kojem se izdaje dozvola,

            Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je priključiti se na vodovod i odvodnju, a ako te mogućnosti nema, dužan je postaviti spremnik za vodu i odvodnju.

 1. PRIJELAZNE I ZAVŠNE ODREDBE

Općina Blato zadržava pravo poništiti javni natječaj bez obrazloženja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Ovaj Natječaj objavit će se u „Službenom glasniku Općine Blato“, na oglasnoj ploči Općine Blato, Trg Dr. Franje Tuđmana 4 i na mrežnim stranicama www.blato.hr.

KLASA: 340-01/24-01/2

URBROJ: 2117-13-01-24-03

Blato, 28. lipnja 2024. godine

NAČELNIK

Ante Šeparović

Preuzimanje: pdfJavni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Blato za razdoblje od 2024. do 2028. godine


Ispis