Natječaj komunalni redar

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine11 broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 - u daljnjem tekstu ZSN) pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato za radno mjesto:

REFERENT - KOMUNALNI REDAR - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Osobe, prijavljene na javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a:

 • punoljetnost;
 • hrvatsko državljanstvo;
 • zdravstvena sposobnost.

Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osobe moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • najmanje IV. stupanj stručne spreme upravne, prometne ili tehničke struke ili gimnazija s najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • položen vozački ispit B kategorije

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine11 broj 82/08 i 69/17-pročišćeni tekst) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit i mogu biti primljene u službu pod uvjetom da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske httns://branitclii.uov.hr/zaposliavanjcI 843/843

Kandidat se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu jc potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice);
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);
 • preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu:
 • preslika vozačke dozvole;
 • potvrda o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO);
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web stranici Općine Blato www.blato.hr i oglasnoj ploči dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se daje povukao prijavu na natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Kandidat koji bude odabran, a prije donošenja rješenja o rasporedu, obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim dokazuje uvjet zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje je primljen.

U protivnom, smatrat će se da kandidat nije udovoljio uvjetima natječaja, odnosno da je odustao od službe.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4. 20271 Blato, s naznakom; "Natječaj za radno mjesto: Referent - komunalni redar - ne otvarati^.

Općina Blato zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Općina Blato može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

KLASA: 023-05/20-01/39

URBROJ: 2138/02-04/1-20-2

Blato, 13. srpnja 2020. godine

pdfPREUZIMANJE NATJEČAJA

PROČELNICA

Dorotea Zanetić. dipl. ing.


Ispis