Zgrada Opcine

Dana 20. studenoga 2014. godine u vijećnici Općine Blato održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tonći Padovan.

1.    Izvješće o stanju  gospodarstva na području općine Blato;
2.    Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Blato;
3.    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Blato;
4.    Prijedlog Programa rada Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2015. godinu;
5.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine;
6.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.

Izvješćem o stanju  gospodarstva na području općine Blato,  detaljno je analizirano stanje u blatskom gospodarstvu u 2014. godini s posebnim osvrtom na glavne gospodarske subjekte (Radež d.d., Blato 1902 d.d. i Konstruktor – Hotina d.o.o.) Prema navedenim pokazateljima Općina Blato svrstana je u  prvu trećinu jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj po indeksu razvijenosti. Utvrđeno je kako najveće snage blatskog gospodarstva leže u poljoprivredi i turizmu te u industriji. Iako se velika važnost daje poljoprivredi i turizmu kao potencijalnim nositeljima budućeg gospodarstva Blata, industrija, zahvaljujući brodograđevnom poduzeću Radež d.d. još uvijek ima dominantnu ulogu u blatskom gospodarstvu što se očituje u broju zaposlenih i ukupnom prihodu. Obrtništvo i malo poduzetništvo,  ukupno sagledavajući, predstavlja drugi po važnosti gospodarski subjekt u Blatu, uz stalno povećanje broja zaposlenih, stoga su Izvješćem definirani ciljevi, prioriteti i  mjere za poticanje gospodarskog razvitka Općine Blato koji se očituju u poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva za nova ulaganja, re-pozicioniranju turističkog gospodarstva i razvoju održive poljoprivrede na tradicionalnim osnovama i razvoju ribarstva. Nakon rasprave, u kojoj su uz vijećnike Općinskog vijeća, sudjelovali i čelnici najvažnijih gospodarskih subjekata i predstavnici iz turističke djelatnosti, utvrđeno je kako je potrebno napraviti slijedeće radnje:
•    Podatke sadržane u ovom izvješću potrebno je kontinuirano, po obradi godišnjih financijskih izvještaja, ažurirati, a periodično u vremenskom odmaku od nekoliko godina izvještavati Općinsko vijeće o stanju u blatskom gospodarstvu.
•    Cjelokupno izvješće sa zaključcima s današnje sjednice i grafičkom obradom učiniti dostupno na web stranici Općine Blato, te ostaviti mogućnost da isto bude nadopunjeno podacima, prijedlozima i primjedbama blatskih gospodarskih subjekata.
•    Pokrenuti inicijative za definiranje prioritetnih projekta u svakoj oblasti gospodarstva, formirati projektne timove unutar trgovačkih društava, te u suradnji s Općinom Blato aplicirati na nacionalnim i međunarodnim natječajima za ishođenje bespovratnih sredstava;
•    U skladu s potrebama blatskog gospodarstva predložiti Srednjoj školi Blato kreiranje novih srednjoškolskih programa, te iste sufinancirati od strane zainteresiranih poslodavaca i lokalne samouprave.
•    Sredstva općinskog proračuna iz programa rada poticanja gospodarskog razvitka za 2015. godinu koja su sadržana na poziciji "pomoć gospodarskim subjektima s poteškoćama u poslovanju uzrokovanih krizom" preusmjeriti na stipendiranje srednjoškolskih zanimanja koja gospodarski subjekti ocjenjuju deficitarnim. To se odnosi i na srednjoškolsko obrazovanje i u Srednjoj školi Blato, kako bi se motiviralo mlade ljude na školovanje za ona zanimanja za koje se po završetku školovanja, mogu pronaći posao u Blatu.
•    Poticati podizanje novih nasada vinograda i maslinika;
•    Razvijati ekološku poljoprivrednu proizvodnju i u skladu s interesima poljoprivrednih proizvođača osmisliti poticaje iz lokalnog proračuna;
•    Lokalna samouprava i uprava dioničkog društva Blato 1902 d.d.  u dogledno vrijeme definirat će mogućnost preseljenja pogona vinarije iz središta mjesta u prostor poduzetničke zone "Krtinja" pri čemu treba koristiti mogućnost financiranja, kako projektne dokumentacije, tako i same izgradnje, iz fondova Europske unije.
•    Poticati investitora na projektu izgradnje marine i hotela u Lučici na Prižbi da projekt bude uvršten na listu strateških projekata Vlade Republike Hrvatske;
•    S obzirom na mogući značaj hotela "Alfir" u turističkoj ponudi, potrebno je u dogovoru s vlasnikom, tvrtkom Ingra d.d., potaknuti aktivnosti na definiranju statusa objekta, a što pretpostavlja i njegovu moguću prodaju.
•    Od strane Balaton d.o.o. zatražiti informaciju o planovima vezanim za proširenje smještajnih kapaciteta, podizanju razine kvalitete usluga smještaja, kao i izgradnji sportsko-rekreacijskih sadržaja koji su predviđeni na tom području sukladno Prostornom planu Općine Blato.
•    U suradnji s Turističkom zajednicom Općine Blato stvarati prepoznatljiv brend temeljen na kultunoj baštini, tradiciji, etno i gastro ponudi, ekološkom okolišu i mogućnostima aktivnog odmora.
•    Objediniti turističku ponudu Općine Blato i otoka Korčule u cjelini, te povećanim marketinškim aktivnostima samostalno i u suradnji sa TZ otoke Korčule, afirmirati općinu i otok kao zanimljivu i poželjnu turističku destinaciju.
•     Poticati blatske gospodarske subjekte na aktivnije korištenje mjere Zavoda za zapošljavanje i Općine Blato u poticanju zapošljavanja.
•    Inicirati kod Županije Dubrovačko-Neretvanske mogućnost uvođenja subvencionirane kamatne stope po kreditima za pripremu proizvodnog ciklusa.
•    Zadužuje se Odjel za proračun i financije izvijestiti Općinsko vijeće o broju trenutno zaposlenih osoba za koje su poslodavci kroz proteklih 10 godina koristili mjere sufinanciranja zapošljavanja.
Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Blato kojom se utvrđuju  uvjeti i način odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Blato u koju pripada Općina Blato, u cilju zaštite čovjekove okoline, posebno izvorišta pitkih voda i mora od zagađenja, a radi mogućnosti njihova korištenja. Otpadnim vodama u smislu ove Odluke smatraju se sanitarne vode, tehnološke otpadne vode i oborinske vode.
Općina Blato osnivač je Dječjeg vrtića Blato, a Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) statut dječjeg vrtića donosi upravno vijeće vrtića uz prethodnu suglasnost osnivača.  Temeljem navedenog Općinsko vijeće prihvatilo je Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Blato, kojim se vrši usklađenje s  Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 94/13).
Vijeće je također prihvatilo prijedlog Programa rada Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2015. godinu kojim se propisuju ciljevi Programa, područja djelovanja i projekti za 2015. godinu, kao i  druge aktivnosti potrebne za  ostvarenje Programa.
U nastavku sjednice Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješće o poslovanju Vodovoda d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2013. godinu prema kojem je iskazana dobit u visini od 17.458,43 kn. Ukupni prihodi iznose 7.954.348,40 kn, a ukupni rashodi 7.936.889,97 kn. Poslovanje Društva u 2013. godini obilježilo je smanjenje prihoda od prodaje vode za 9% iz objektivnih okolnosti, te je iz tog razloga ostvarena i manja dobit iz poslovanja u odnosu na planiranu. Prema dostavljenim Izvješćima Zavoda za javno zdravstvo o provedenim ispitivanjima o kvaliteti vode voda udovoljava uvjetima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Na kraju sjednice  Općinsko vijeće, koje je ujedno i Skupština Društva, prihvatilo je Izvješće o poslovanju EKO-a d.o.o za 2013. godinu koje obuhvaća poduzete aktivnosti u realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog područja na području Općine Blato, uz poseban osvrt na aktivnosti u realizaciji projekta selektivnog prikupljanja otpada, održavanje deponija Sitnica i uređenje plaža na području općine Blato, te  Financijsko izvješće EKO-a d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2013. godine, prema kojem je iskazana bruto dobit u visini od 3.978,02 kn, pri ukupnim prihodima od 4.435.360,47 kn i ukupnim rashodima od 4.431.382,45 kn.


Ispis