OBAVIJEST O RASPISIVANJU NATJEČAJA


za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene  djelatnosti – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Općina Blato – Općinski načelnik raspisao je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 107, dana 5. 9. 2014. godine.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) i raspisanog natječaja u Narodnim novinama od 5. 9. 2014. godine, Općina Blato obavještava kandidate:

I.    Podaci o plaći
Osnovnu bruto plaću radnog mjesta pročelnika sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta utvrđen Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato (SG 10/10 I 10/13) i osnovice određene Odlukom o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato (SG 11/10). Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II.    Opis poslova
Pročelnik rukovodi Upravnim odjelom; vodi radne i službeničke odnose u Odjelu; surađuje s pravosudnim organima putem zastupanja Općine, izrade tužbi, žalbi, nagodbi; rješava uknjižbu prava vlasništva Općine na građevinskom zemljištu upisanom kao društveno vlasništvo te vrši kontrolu uknjižbe društvenog vlasništva na RH; priprema i provodi postupak izvlaštenja; izrađuje prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama i zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine i obavlja stručne poslove u svezi s provedbom istih; vodi arhivu Općine; izrađuje prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Blato i postupa po istom; provodi Zakon o pravu na pristup informacijama; obavlja pravne i savjetodavne poslove u svezi djelokruga Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i njihovih radnih tijela (izrada Statuta Općine Blato, Poslovnika Općinskog vijeća, Odluke o radnim tijelima i dr.), te ostali poslovi taksativno navedeni u Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Blato (SG 9/10).

III.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata
obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Pisano se testiranje sastoji od dva dijela. Za svaki dio se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Općine Blato (www.blato.hr) i na oglasnoj ploči Općine Blato, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

IV.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Prvi dio
1.    Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
2.    Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11)

Drugi dio
3.    Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12)


Ispis