JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Blato

JAVNI NATJEČAJ

za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Blato

I.

Raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Blato označenim kao čest.zem. 20548/2, 20561/31, 20561/32 i 20561/33 k.o. Blato na kojima će se formirati građevinska čestica ukupne površine 2.040 m2, namijenjena za izgradnju sportskih objekata (teniskih terena) s popratnim sadržajima radi obavljanja sportsko-rekreacijske i uslužne djelatnosti.

II.

Pravo građenja osniva se na razdoblje od 30 (trideset) godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja.

III.

Početni iznos godišnje naknade za pravo građenja iznosi 5.100,00 kuna.

Godišnja naknada za pravo građenja uplaćivat će se jedanput godišnje, najkasnije do 15. siječnja, za tekuću godinu.

IV.

Jamčevina se uplaćuje u visini od 10 % početne godišnje naknade za pravo građenja, što iznosi 510,00 kuna, a uplaćuje se na žiro-račun Općine Blato IBAN: HR0623400091802500002, s pozivom na broj: 68 7811-OIB, sa naznakom ''Jamčevina za sudjelovanje na natječaju za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Blato''. Najpovoljnijem ponuditelju, koji pravovremeno sklopi Ugovor o osnivanju prava građenja, uplaćena jamčevina uračunava se u naknadu za osnivanje prava građenja.

V.

Ugovor o osnivanju prava građenja zaključit će se u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je započeti gradnju u roku od jedne godine od sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja, te ishoditi uporabnu dozvolu i započeti obavljati ugovorenu djelatnost u roku od dvije godine od sklapanja ugovora.

VI.

Nositelj prava građenja ne može pravo građenja, za vrijeme njegova trajanja, prenositi na treće osobe ili ga opteretiti bilo kojim uknjiženim ili neuknjiženim stvarnim pravom bez izričite pismene suglasnosti ili odobrenja Općine Blato. Zatim, ne može prenijeti pravo građenja na neku drugu fizičku osobu ili trgovačko društvo, te ne može izgrađeni objekt unijeti u svoj temeljni kapital ili temeljni kapital drugog trgovačkog društva. Sve naprijed navedene zabrane moraju se upisati u zemljišnu knjigu. U slučaju nepoštivanja predmetnih ograničenja, Općina Blato ovlaštena je raskinuti Ugovor o osnivanju prava građenja. Ukoliko ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor o osnivanju prava građenja za vrijeme njegova trajanja, dotad naplaćena naknada na ime prava građenja neće se vratiti nositelju prava građenja. U slučajevima kad je prema Ugovoru o osnivanju prava građenja Općina Blato ovlaštena raskinuti ugovor, nositelj prava građenja nema pravo na povrat dotad uplaćene naknade na ime prava građenja, dužan je platiti sve dospjele naknade na ime prava građenja te se odriče bilo kakvih odštetnih zahtjeva prema Općini Blato. Ugovor o osnivanju prava građenja podliježe solemnizaciji te ima snagu ovršne isprave sukladno odredbama Ovršnog zakona Republike Hrvatske. Sve troškove u vezi javnobilježničke potvrde (solemnizacije) Ugovora o osnivanju prava građenja, troškove upisa prava građenja u zemljišnu knjigu, kao i eventualne druge troškove, poreze i pristojbe u cijelosti snosi nositelj prava građenja.

VII.

Istekom roka na koje je osnovano pravo građenja, kao i pri raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja, primijenit će se zakonske odredbe o prestanku prava građenja. U slučaju raspisivanja novog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama koje su predmet ovog natječaja, dotadašnji nositelj prava građenja ima pravo prvenstva na novom natječaju.

VIII.

Vlasnik zemljišta tj. osnivač prava građenja ne odgovara za eventualne materijalne i pravne nedostatke na nekretninama na kojim se daje pravo građenja, te sa te pravne osnove nositelj prava građenja nema pravo potraživanja naknade štete.

IX.

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo na nekretninama u RH.

Pismena ponuda mora sadržavati:

 • ZA FIZIČKU OSOBU - ime, prezime, adresu, OIB, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), izvornik ili ovjerena preslika Izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 15 petnaest dana iz kojeg mora biti vidljivo da je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti koja će se obavljati u objektu koji će se graditi;

 • ZA PRAVNU OSOBU - naziv tvrtke, adresu sjedišta, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, izvornik ili ovjerena preslika Izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 15 dana iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti koja će se obavljati u objektu koji će se graditi;

 • oznaku nekretnine za koje se podnosi pisana ponuda;

 • iznos ponuđene godišnje naknade za pravo građenja, a koja ne može biti niža od početnog iznosa;

 • BON1 i BON2;

 • program rada – opis planirane investicije;

 • dokaz o uplati jamčevine;

 • broj žiro računa i naziv banke za slučaj povrata jamčevine;

 • potpisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta navedenih u tekstu natječaja;

 • potvrdu porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i

zdravstveno osiguranje

 • potvrda Općine Blato, Upravnog odjela za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove, da nema nepodmirenih obveza prema Općini Blato.

X.

Pisane ponude sa svim prilozima šalju se poštom preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u zatvorenoj omotnici na adresu Općinu Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, s naznakom “Natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Blato – ne otvarati”.

XI.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 10 (deset) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku, na Oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Blato, te počinje teći slijedećeg dana od dana objave.

Javni natječaj je objavljen u Slobodnoj dalmaciji dana 17. siječnja te je zadnji dan za podnošenje ponuda 27. siječnja 2020. godine.

XII.

Natječaj provodi Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti Općine Blato. Zakašnjele, nepotpune i neodređene ponude, kao i one sa ponuđenom cijenom nižom od početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

XIII.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, koju donosi Općinski načelnik Općine Blato.

XIV.

Općina Blato zadržava pravo poništiti natječaj, bez obveze da natjecateljima obrazlaže razloge poništenja natječaja. Zainteresirani natjecatelji mogu dobiti sve informacije u svezi predmetnog natječaja u Upravnom odjelu za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti Općine Blato, tijekom uredovnog vremena ili na telefon broj: 020/851-041.

KLASA: 945-01/18-01/12

URBROJ: 2138/02-01-19-2

Blato, 17. siječnja 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Šeparović, dipl. ing.


Ispis   E-mail