Uvjeti:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine na pola radnog vremena što će u ugovoru biti regulirano, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- Životopis s opisom dosadašnjeg rada

- Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)

- Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):

a. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.)

b.potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

- Dokaz o hrvatskom državljanstvu

- Dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

– Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat prije donošenja odluke o imenovanju.

Na natječaj se mogu javiti kandidati muškog i ženskog spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17.) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Predškolska ustanova Dječji vrtić Blato, 1. Ulica br. 25/2, 20271 Blato, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Slobodnoj dalmaciji, na oglasnoj ploči P. U. Dječji vrtić Blato, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja-ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Predškolska ustanova Dječji vrtić Blato može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Predškolska ustanova Dječji vrtić Blato

Upravno vijeće


Ispis