RADIO BLATO javno trgovačko društvo BLATO
O b j a v l j u j e
NATJEČAJ
za radno mjesto
RADIJSKI - NOVINAR – SPIKER – TEHNIČAR - jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

- VSS

- aktivno poznavanje jednog stranog jezika
- znanje rada na računalu

Dodatna vještine i sposobnosti:Komunikativnost,preciznost i temeljitost u radu,poznavanje i korištenje jezičnih normi u govoru i pismu, pravodobno obavljanje poslova, točne objektivne i cjelovite informacije, poštivanje pravila novinarske etike, poštivanje zakonskih propisa

Poslovi radnog mjesta:
Radijski spiker najavljuje dnevni program, emisije, glazbene brojeve, čita vijesti i ostale tekstove, čita reklamne poruke, obavlja poslove novinara, urednika i voditelja, a katkad i tehničara koji upravlja elektroničkim instrumentima, sudjeluje u zabavnim i glazbenim priredbama.

Uvjeti rada

Raspored rada određen je satnicom programa i često se odvija u smjenama. Rad se obavlja u klimatiziranim prostorima (u studiju) i na terenu (priredbe).
Odabrani kandidati imaju obvezu odraditi audiciju i pripravnički staž u trajanju od 3 mjeseca, u svrhu osposobljavanja za samostalan rad

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj obvezni su dostaviti sljedeće:
1.Vlastoručno potpisanu prijavu koja sadržava
−ime i prezime kandidata
−osobni identifikacijski broj (OIB)
−adresu prebivališta i adresu boravišta
−telefonski broj i adresu elektroničke pošte
−kratko obrazloženje motiva prijave na javni natječaj
2.životopis
3.dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
4.presliku diplome o završenoj stručnoj spremi, a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i presliku potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC ) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske

5. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starija od 6 mjeseci od dana objave natječaja

6. potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ne starija od 30 dana od objave natječaja


7.Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Na natječaj se ne mogu javiti osobe:

1.koje uživaju imunitet na bilo kojoj osnovi;
2.koja je državni dužnosnik ili obnaša dužnost u tijelima političkih stranaka ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
3.koja obavlja bilo koje poslove u konkurentskoj pravnoj osobi, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija, odnosno ako takve poslove obavlja da u slučaju imenovanja takve poslove nije spremna prekinuti;
4.koja je član uprave, upravnih vijeća ili nadzornih odbora pravne osobe iz prethodnog podstavka;
5.koja je vlasnik, dioničar ili imatelj udjela u pravnoj osobi iz podstavka 3. ovoga stavka;
6.koja se nalazi u sukobu interesa;
Nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave dostavljene elektroničkom poštom, telefaksom ili na drugi način koji nije određen , smatrat će se nevaljanim i neće se razmatrati.
Natječajna dokumentacija se ne vraća.
Osobe koje podnesu nevaljane prijave ili osobe koje ne udovoljavaju uvjetima ovoga javnog natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenima na javni natječaj.
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave na natječaj s priloženim dokazima o udovoljavanju uvjetima ovog javnog natječaja, podnose se u zatvorenoj omotnici, u roku od 8 (osam) dana računajući od dana objave na dresu: RADIO BLATO j.t.d. Trg dr. Franje Tuđmana 2 20271 Blato
s naznakom "Prijava na natječaj za radijskog novinara - ne otvaraj!

O rezultatima postupka prijema kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava dostavom rješenja i pozivom na audiciju.

Na audiciji se traži: komunikativnost, čitanje vijesti, čitanje marketinga, pisanje teksta, mini osvrta i vijesti.

Blato, 25. ožujka 2019, god.

RADIO BLATO

Direktor Emilijo Šeparović


Ispis