NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE BLATO

Temeljem članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 1/95 i 2/95), Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Blato raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu javnih priznanja Općine Blato

1. Raspisuje se Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općina Blato, i to:

A) Počasni građanin Općine Blato

B) Srebrni grb Općine Blato

C) Zlatni grb Općine Blato

2. Inicijativni prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Općinskom vijeću - Odboru za društvene djelatnosti, najkasnije do 20. veljače 2019. godine.

3. Uz inicijativni prijedlog za dodjelu javnih priznanja, podnositelj inicijative dužan je dostaviti kratko i jasno obrazloženje i potrebnu dokumentaciju koja mora sadržavati:

-životopis pojedinca, skupine djelatnika ili organizacije

-djelatnost i postignute rezultate

-pismenu suglasnost pojedinca da prihvaća kandidaturu

4. Uvjeti, postupak i način dodjele priznanja utvrđeni su Odlukom o javnim priznanjima Općinskog vijeća Blato (Sl. glasnik 1/95 i 2/95), a sve podrobnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti- Odjeljku za društvene djelatnosti Općine Blato.

5. Ovaj natječaj objavljuje se oglasnoj ploči Općine Blato, Radio Blatu i službenim web stranicama Općine Blato (www.blato.hr).

KLASA: 061-01/19-01/01

URBROJ: 2138/02-04/2-19-1

Blato, 22. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI