PREDSTAVNICI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I SVJETSKE BANKE U OBILASKU GRADILIŠTA NA SANACIJI DEPONIJA SITNICA

Dana 20. studenoga 2018. godine predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i Svjetske banke posjetili su gradilište na deponiju “Sitnica” kako bi se na licu mjesta uvjerili u napredak radova i informirali o eventualnim problemima u postupku sanacije.

Zajedno s njima su bili predstavnici Općine Blato i Vele Luke, direktori javnih poduzeća, predstavnici izvođača radova, nadzorni inženjer i voditelj projekta.

Uočen je znatan napredak radova u odnosu na zadnji posjet u rujnu ove godine.

U tijeku su završni radovi na 3. kaseti, no i dalje je temperatura bušotina relativno visoka te se razmatra mogućnost miniranja ali tek nakon što se izvrši priprema 4. kasete za fazu bušenja minskih rupa.

Dok se u kaseti broj 2 deponira isključivo novo pridošli komunalni otpad, a usporedno sa ugradnjom starog otpada pomiješanog s kameno-zemljanim materijalom, i dalje se na kruni deponija uz pristupnu cestu deponira krupni otpad.

Iskazana je potreba da se glomazni i građevinski otpad odvaja na drugoj lokaciji, kako bi se smanjio volumen deponija s obzirom da županijski centar za gospodarenje otpadom nije još u funkciji.

Donesen je zaključak da se do sljedećeg sastanka, koji će se održati u prosincu 2018. godine, pripreme određeni prijedlozi u cilju smanjena navedenog otpada na kruni odlagališta.

alt

alt

alt

alt