OPĆINI BLATO ODOBRENO 70.000,00 KUNA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DIJELA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA BLATO

Općina Blato je krajem listopada 2017. godine projekt "Izrada projektne dokumentacije dijela kanalizacijske mreže naselja Blato" prijavila na Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, te je nakon stavljanja projekta na listu prvenstva Dubrovačko-neretvanske županije, Općina Blato dobila odluku o sufinanciranju u visini od 70.000,00 kuna.

 

Navedeni projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava aglomeracije Blato (sjeverni sliv) koja do sada nije bila obuhvaćena projektnom dokumentacijom.